Saneringsrapporten Aagrunol en smeerpijp

Gevaarlijke stoffen bodem en water

Het voormalige AAgrunol terrein wordt geraakt door de bemalingsplannen van CHP bij de aanleg van de verdiepte ligging. Door de bemaling en de doorsnijding van diepere grondlagen komen diepere waterlagen in beweging met alle gevolgen van verspreiding van gifstoffen van dien.  Af te pompen water wil men onder andere in het Noord-Willemskanaal, het Oude Winschoterdiep en het Helperdiep lozen. 

Het terrein en de bijbehorende smeerpijp is in het verleden gesaneerd maar tot nog toe zijn de eindrappporten van deze saneringen niet bekend. Het is onduidelijk in hoeverre de grond en het grondwater is geschoond zowel wat betreft de kwaliteit van de sanering als wat betreft oppervlakte en diepte. 

Het Groninger Archief beschikt slechts over documenten (deels) tot plus minus 1997. Een deel van de documenten is dan ook van oude datum, omdat de verschillende overheden recentere versies nog niet hebben geleverd. De oude documenten geven wel een beeld hoe vies het terrein en omgeving minimaal was en welke gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen. Om de copieer kosten beperkt te houden zijn van de stukken uit het archief foto’s gemaakt wat soms is terug te zien in de kwaliteit. U kunt de originelen zelf inzien in het archief. 

Sinds februari staan deze vragen uit bij de gemeente Groningen en het waterschap Hunze en Aa’s. De provincie heeft in het verleden de verantwoordelijkheid  voor deze gronden in de stad Groningen overgedragen aan de gemeente. Dit inclusief het archief. De gemeente en het Waterschap H&A hebben geen antwoord gegeven in de zin van een rapport. 

Opvallend is dat in de (ontwerp)vergunningen voor de aanleg van de verdiepte ligging en het oude Winschoterdiep ook NIET wordt verwezen naar rapporten welke een goed en betrouwbaar inzicht geven hoe goed het terrein van Aagruonol en de omgeving is gesaneerd en hoe goed de smeerpijp is gesaneerd . Deze smeerpijp ligt in het gebied van het Waterschap Hunze en Aa’s daarna in het gebied van Noorderzijlvest. 

Ofwel de ARZ, de CHP en de vergunningverlener Waterschap Hunze en Aa’s hebben en geven geen inzicht in hoeverre het terrein en de omgeving van Aagrunol zijn gesaneerd . 

Het waterschap Noorderzijlvest was verantwoordelijk voor de sanering van de smeerpijp van AAgrunol vanaf hun gebiedsgrens ergens ten oosten van de kruising van de Europaweg aan het Damsterdiep en verder richting Delfzijl en een veertigtal lekkages. Hieronder vindt u een rapport van de Grontmij van 2008. Het geeft de samenstelling van de inhoud van deze pijp weer in het bezinksel, afvalwater en wat tegen de binnenkant van de wanden was aangekoekt. In de pijp werden stoffen aangevonden als cadmium, lood, arseen, chroom, nikkel, kwik, PAK’s, naftaleen, tolueen, etc. Dit zijn stoffen welke je niet wenst te hebben in grond- of oppervlakte wateren. Dit zijn stoffen die ook in de bodem van het Aagrunol terrein zaten of zitten en het deel van de smeerpijp van het terrein van Aagrunol via het gebied van de Winschoterdiep, Oosterhaven en Eemskanaal naar het punt op het Damsterdiep waar het Waterschap Noorderzijlvest de verantwoordelijkeheid had voor de sanering. 

Hieronder kunt u een aantal documenten zien voor zover deze nu gevonden zijn: 

  • 1992 IWACO: In dit rapport wordt weergegeven wat ze in het begin van de sanering aantroffen en wat ze op basis van die bevindingen aanbevolen. Het bevat onder andere lijsten van gevonden chemicaliën.
  • 1997 mei: Als de bodem maar goed genoeg is:  In dit stuk wordt ingegaan op de toekomstige bodemsanering en hoe de gemeente Groningen hier “pragmatisch” mee om wil gaan. Men is dan nog druk doende met de sanering van het terrein van Aagrunol en moet nog beginnen met de sanering van de smeerpijp van Aagrunol en de dan 40 onderkende lekkages.
  • Eindrapportage inhoud voormalige rioolwaterpersleiding, Grontmij, 15 dec 2008, aan NZV.