Raamsaneringsplan

Revisie 06, d.d. 13-6-2017, CHP 

In dit plan is de werkwijze beschreven welke CHP wil hanteren om een beheerste omgang met bodemverontreinigingen te waarborgen. 

CHP onderkent binnen het projectgebied Ring Zuid een aantal gevallen van ernstige bodemverontreiniging.

In het kader van het Ringwegproject zal de grond bouwrijp gemaakt moeten worden voor verschillende civiele werken. Dit plan is gemaakt gezien de omvang van het gebied, de fasering van de werkzaamheden en het feit dat het definitieve ontwerpen en tijdstippen nog niet bekend waren en zijn. 

In dit plan worden de uitgangspunten en de doelstelling van de (sanerings) werkzaamheden beschreven. Met een beschikking op het raamsaneringsplan wil CHP de te nemen saneringsplannen in het kader van de Wet Bodembescherming eenvoudig uitwerken in Plannen van Aanpak in de hoop dat de gemeente Groningen vervolgens met een snelle procedure kan instemmen. 

Het plan is alleen van toepassing op grondverzet binnen gevallen van bodemverontreiniging  die nodig is voor civiele werkzaamheden binnen het project Aanpak Ring Zuid door CHP. 

In een ander plan, wordt beschreven hoe omgegaan wordt met grond buiten de gevallen van bodemverontreiniging. 

Voorbeelden van vervuilde gronden zijn o.a. :

  • bermgrond (2m en 10m) langs de A7: o.a. zink, koper, lood, PAK’s, minerale olie ( deelsaneringsplan (dsp) 8-9-2005, 157403-157403, beschikking MD 05.66737, d.d.4-10 2005)
  • Vrijheidsplein: o.a.  PAK’s (o.a.naftaleen, fenanthreen) (dsp P&SBE4283R002D02, d.d. 16-1-2016; instemming GO-0014-06518, d.d 26-1-2016) + demping met bouw-en sloopmateriaal, bij grondverzet  bodem en evt asbest onderzoek
  • fietstunnel Esperantoweg: o.a.sterke verontreiniging koper, zink, verder nikkel, lood. Door intensief gebruik van de weg is het niet uitgebreid onderzocht.
  • Meeuwerderweg 159: asbest
  • woonwijk De meeuwen ligt op vnl. Aagrunol terrein. Zie elders op deze site. Uit grondwatermonitoring blijkt aanwezigheid arseen boven interventiewaarde. Desondanks worden geen verspreidingsrisico’s verwacht. 2013: minerale olie. “Afhankelijk van het bemalingsadvies dienen mogelijk maatregelen genomen te worden t.a.v. de nog aanwezige grondwaterverontreinigingen ( arseen, kwik). “
  • Paterswoldseweg 139: Bodem: minerale olie, puin, mogelijk asbest; grondwater; xylenen. 
  • Osloweg ( vml. Gremiterrein) 2013: minerale olie, puin. Bij grondverzet asbestonderzoek. 
  • Osloweg 110: puinhoudende grondenverontreinigd met bijna alles. Bij grondverzet asbestonderzoek.
  • Julianaplein demping met onbekend materiaal , bij grondverzet  bodem en evt asbest onderzoek.
  • Sterrebos tot oostelijk deel plangebied: demping met onbekend materiaal materiaal , bij grondverzet  bodem en evt asbest onderzoek.

De ARZ/CHP geven geen inzicht in de ontwerpplannen en de status daarvan.  In hoeverre de hiervoor genoemde gebieden exact worden geraakt door grondverzet is dus niet bekend. In hoeverre de minimaal benodigde onderzoeken al zijn uitgevoerd of niet en wat de eventuele resultaten daarvan zijn, is niet bekend. 

Volgens CHP zullen de werkzaamheden bij de diverse watergangen in sterk verontreinigde bodems plaatsvinden. Samen met de bevoegde waterschappen moeten hier plannen voor opgesteld worden, welke buiten dit saneringsplan vallen.  Ook hier is geen helder beeld van. 

Het plan gaat verder o.a. in op prioritering, ernst van de vervuiling, afvoer van materiaal en depots, etc.