Nieuwsbrief #12

In deze nieuwsbrief no. 12: 

 • RvS / Watervergunning VDL van het Waterschap Hunze en Aa’s 
 • Overig

RvS / Watervergunning VDL van het Waterschap Hunze en Aa’s 

Begin juni 2020 viel het besluit van het Waterschap H&A ten aanzien van de watervergunning VDL. Het leek erop dat ze onverkort zonder enige wijziging de ontwerpvergunning hadden omgezet in een definitieve vergunning. 

GVB, die de bui zag hangen had voorafgaand aan dit besluit, zich voorbereid op een beroep bij de Raad van State. Een team van een jurist en een advocaat met daadwerkelijk ervaring op het gebied van bestuursrecht m.n. water- en (kennis van) weg- en waterbouw werden uitgezocht; er werden oproepen geplaatst voor het kunnen inzetten van rechtsbijstandsverzekeringen van ondersteuners van GVB voor de juridische ondersteuning en de gang naar de RvS; er werd gevraagd om geld. Daarnaast werden de betrokken overheden gevraagd om de rapporten waarnaar verwezen wordt in de watervergunning als onderbouwing, de rapporten waarnaar de bestuurders van gemeente en provincie naar verwijzen in antwoorden op vragen van raadsleden en PS leden, etc. 

De inzet van de rechtsbijstandsverzekeringen was niet altijd even eenvoudig, zowel wat betreft een intake van de zaak als de vergoeding en had veel impact op onze beschikbare tijd en geld. 

We leken gebruik te kunnen maken van 11 verzekeringen bij in totaal 3 maatschappijen. GVB zou in dat geval een twaalfde deel van alle kosten uit de kas moeten betalen. 

Vanwege een viertal redenen hebben we gekozen voor één korte intake in plaats van per maatschappij 

 • aangezien het een heel groot dossier betreft, waarvoor specifieke juridische kennis nodig is welke niet standaard aanwezig is bij een verzekeringsmaatschappij;
 • dat dan drie maatschappijen gelijktijdig met een zelfde intake bezig zijn;
 • plus dat daarna pas onze eigen jurist aan de gang kon
 • én om geen tijd te verliezen

Wij hebben voorgesteld dat onze jurist een eerste intake zou doen om de kansen van GVB bij de RvS in te schatten. Hiervoor is een gelimiteerd bedrag ingezet dat wij in kas hadden. Dit voorstel had als voordeel dat onze jurist, als hij door kon met de zaak, dan ook al was ingelezen op de zaak. 

Achmea en Univé konden akkoord gaan met een plan van aanpak met dit voorstel voor een intake.  

Een verzekeringsmaatschappij, Univé, werkte met een eigen risico bedrag van € 250 per verzekerde. Het was niet duidelijk of een dergelijk bedrag ook zou gelden voor (enkele) verzekerden van DAS. Het bestuur was van mening dat indien gebruik zou gemaakt worden van die polissen GVB het eigen risico bedrag zou moeten ophoesten. Afhankelijk van de totaal kosten van de zaak en het aantal daadwerkelijk meedoende verzekerden kon het meedoen van dergelijke polissen financieel negatief uitvallen voor GVB. 

Het optreden van een verzekeringsmaatschappij, DAS, was zeer bevreemdend. Eerst stelden ze dat DAS eventueel alleen het deel zou betalen van het aantal bij hen verzekerden gedeeld door het totaal aantal zienswijzen, dat is dus één procent per zienswijze….

Daarna stond DAS erop  eerst een intake te willen hebben daarna zouden overwegen bij te dragen. Herhaaldelijk navragen naar de medewerker en zijn collegae leverde geen ander standpunt op, terugbelverzoeken werden niet nagekomen, er kwam geen uitsluitsel en dat is er nu op 2 juli nog steeds niet. Een weinig fraaie manier om onder kosten uit te komen als verzekeraar en daarmee de mogelijkheden van inwoners om een zaak aanhangig te maken bij de rechter te blokkeren.

GVB heeft het bedrag voor de intake van de jurist voorgeschoten en betaald om de jurist een intake te kunnen laten doen of er voldoende juridische gronden waren om met een kans op succes in beroep te kunnen gaan bij de Raad van State. Ondertussen begon voor onze jurist ook de tijd verder te dringen. Voor 15 juli moest het beroep zijn ingeleverd zijn bij de Raad van State al of niet samen met een voorlopige voorziening om de start van de werkzaamheden van CHP op te houden. GVB had onvoldoende geld om samen met één verzekeringsmaatschappij de gang naar de RvS te betalen. Een laatste oproep om geld werd gedaan. 

Onze jurist was in de laatste volle week van juni een eind op dreef met zijn intake en was gezien de financiële en doorlooptijd perikelen veroorzaakt door DAS, al deels begonnen met het schrijven van zijn beroep. 

Als beroepsgronden zag hij de omgang met de resterende Aagrunol verontreiniging, het slechts in zeer beperkt mate tegemoetkomen in de watervergunning aan de fundamentele kritiek van Deltares in hun Second opinion Rapport van februari 2019, geen geactualiseerde MER en het ontbreken van elke onderbouwing van de plannen dan wel minimaal het niet ter beschikking stellen daarvan. Dat laatste punt wilde hij eventueel via de RvS afdwingen. Daarnaast wilde hij een technische analyse op het gebied van de geohydrologie rondom de Aagrunol verontreiniging afdwingen via de RvS. 

Kort samengevat heeft GVB de provincie, het waterschap en de politiek geïnformeerd door het aanleveren van het Deltares rapport in juli 2019 en door het doorsturen van de gevonden onderzoeksrapporten van Tauw en Iwaco en de gemeentelijke beschikking aan het waterschap H&A op 12 mei en nu enkele dagen terug aan de ARZ en Deltares. 

Alle onderbouwing waar de overheid naar verwijst is direct opgevraagd bij de verschillende overheden en ook bij RWS, direct bij het bekend worden van het bestaan van die rapporten. Al deze rapporten zijn niet opgeleverd met uitzondering van het monitoringsplan welke op 23 juni 2020 op de site van ARZ is geplaatst. 

Daarnaast is op deze site een stuk geplaatst van de hand van Deltares ( zie https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/brochure-over-veilig-aanleggen-verdiepte-ligging) waar zij schilderen hoe zij zaken rondom de bemaling, het bemalingsplan, de monitoring verder hebben afgestemd en uitgewerkt samen met de ARZ /CHP en Waterschap. In dit stuk refereren ze naar addenda (!) op het Bemalingsadvies en Pompproeven en andere stukken. Uit het stuk blijkt dat tijdens de periode dat de vergunning ter inzage lag en het waterschap een besluit moest nemen er nog druk gewerkt werd aan de plannen en de stukken. Onze indruk dat de watervergunning slechts een lege huls was en veel beter en uitgebreider moest worden uitgewerkt, was dus terecht. 

“Alle documenten die betrekking hebben op de geologie, de geomorfologie, de hydrologie, de bodemkunde van het gebied dat geraakt wordt door de Ringweg Zuid en de Helperzoomtunnel en het direct aangrenzende gebied dat mogelijk invloeden ondervindt door de realisatie en het gebruik van de weg en tunnel. etc ” zijn opgevraagd via de WOB bij RWS. 

De ARZ, de provincie, de gemeente en nu ook het waterschap verwijzen voor alles naar RWS. Het eerste verzoek was van begin juli 2018. Na zeer veel herinneringsverzoeken, niet nagekomen beloften van RWS zijde, bezwaren-niet-tijdige-beslissen, klachten, etc is eind november 2018 een besluit genomen door RWS en werd het gevraagde in de periode daarna tot en met januari 2019 deels opgeleverd. Documenten met betrekking tot de Helperzoomtunnel ontbraken en zijn uiteindelijk nooit opgeleverd. De trainering door RWS heeft geleid tot een klacht bij de Nationale Ombudsman die het geen nette gang van zaken vond en erop aandrong bij RWS dat zij uitvoering gaven aan de Wet Openbaarheid van Bestuur. Dit heeft geleid tot een gesprek in Leeuwarden met RWS waarin beterschap werd beloofd. 

Omdat we de gegevens wilden hebben van de periode na juli 2018 waarin veel grondonderzoek zou plaats vinden en als “test” van het verbetertraject binnen RWS is een aanvullende WOB aan RWS verstuurd op 12 mei 2020. RWS is herhaaldelijk aangeboden om samen te kijken of bepaalde documenten konden afvallen om hun werk te verlichten. Er is een keer een dergelijke sessie geweest waarin,  zonder enig formeel besluit, we de beschikking kregen over het Deltares Second Opinion rapport van februari 2019. Toen werd ook duidelijk dat niet alle in juli 2018 aanwezige documenten waren vermeld in het besluit over de eerste WOB. 

In januari 2020 gaf RWS aan het gevraagde, inclusief het Ontwerp, te gaan leveren en zelfs van de periode ná het tweede WOB-verzoek. Om het formeel af te dekken is hiervoor een derde WOB-verzoek gedaan. Ondanks herhaaldelijke toezeggingen is niets besloten, niets is opgeleverd, nu 2 juli 2020. 

In het Bemalingsplan van CHP behorend bij de watervergunning wordt naar ca. 12 documenten verwezen als onderbouwing. Tijdens de zienwijze periode zijn deze, naast ontbrekende delen van de ontwerpwatervergunning zelf, drie keer opgevraagd bij het Waterschap zonder antwoord te hebben ontvangen. Na het inleveren van de zienswijze werd ons verteld dat we de documenten bij RWS via een WOB moesten opvragen. Het WOB-verzoek van 9 april staat nog steeds uit, zie ook eerdere nieuwsbrieven hierover. 

B&W en GS gaven in reacties aan de Raad en PS aan dat alles goed zou komen met de Ringweg en de Verdiepte Ligging en verwezen naar een Ontwerp welke in december 2019 is opgeleverd. De watervergunning verwijst er niet naar, het ontwerp is opgevraagd. Dit WOB verzoek wordt op dezelfde wijze afgehandeld als de vorige WOB-verzoeken door RWS. Geen besluit, geen ontwerp, geen documenten. 

De gemeente verwijst vervolgens naar weer deels andere documenten in antwoorden op schriftelijke vragen van de Raad op 17 juni en ook Deltares noemt weer andere documenten in haar “samenvatting” op de ARZ-site op 23 juni. Het waterschap verwijst voor deze documenten terug naar RWS. RWS traineert WOB-verzoeken. Ofwel ons lokale bestuurders verwijzen in de beantwoording van vragen en in besluiten naar stukken die niet openbaar zijn dan wel niet beschikbaar zijn. 

RWS geeft deze week aan dat ze (weer) aan de gang zijn met de WOB-verzoeken, om te beginnen met die van mei 2019!

Algemeen: Via de WOB (wet openbaarheid van bestuur) is het mogelijk informatie en documenten op te vragen bij de overheid. Deze heeft de plicht binnen vier weken met een besluit te komen, deze periode kan worden verlengd met vier weken. Bij een vraag om milieuinformatie geldt een periode van maximaal 2 x 2 weken. In een besluit moet alle gevraagde en tot de indiening van het WOB-verzoek aanwezige informatie cq. documenten worden genoemd. Per document of deel dan daarvan kan de overheid gemotiveerd besluiten delen van documenten of complete documenten niet te leveren.

Uit het stuk van Deltares  blijkt dat de omvang van de zettingsmonitoring,  is uitgebreid tot ruim 200 m afstand van de bouwkuipen en op grotere afstand worden peilbuizen van de gemeente Groningen in het meetschema opgenomen. Dit is een positief punt in de risicobeheersing van de realisatie. De continue afstemming , uitwerking en aanpassing van de plannen met Deltares is ook een goede zaak. 
Het was netter geweest naar de inwoners als het Waterschap en RWS/CHP eerst hadden gewacht met de verbetering en aanscherping van de plannen, aangevuld met hiervoor genoemde addenda, voordat zij de ontwerp watervergunning hadden bekend gemaakt. Dit had ongetwijfeld ook tot minder ingediende zienswijzen geleid. 

Al met al zijn de bemalingsplannen en monitoringsplannen aangevuld en aangescherpt aldus Deltares. Deltares verleent zijn naam aan dit deel van de plannen, dit ondanks dat Deltares medewerkers in een meewerkende rol zitten en niet in een alles overziende kwaliteitscontrole rol. Wij nemen aan dat Deltares nu van mening is dat de kritiek uit hun eerdere Second Opinion rapport  is weerlegd. 

Het gebrek aan geld/c.q. de verzekeringskwestie, het ontbreken van documenten als onderbouwing en achtergrondinformatie, het feit dat Deltares zijn naam heeft verleend aan de plannen, maakt dat GVB afziet, maar vooral gezien het eerste punt, af moet zien van in beroep gaan bij de Raad van State. 

Al met al hebben de vele zienswijzen en de inhoud daarvan, de vragen vanuit de Raad en PS aan de bestuurders in elk geval geleid tot iets beter onderbouwde plannen en een ruimer gebied dat qua zetting wordt gemonitord. Voor de daadwerkelijke inhoud van de wijzigingen, het ontwerp en de andere documenten zijn we nog steeds afhankelijk van wanneer RWS uitvoering gaat geven aan de WOB. 

Het grootste deel van het gedoneerde geld is besteed aan het onderzoek van onze jurist. GVB probeert nog steeds een deel terug te krijgen van de verzekeringen. Mocht dat resultaat opleveren zullen we proberen een deel terug te geven aan grote donateurs. 

Overig

In de eerdergenoemde brochure van ARZ wordt gesteld dat er geen verontreiniging bekend is. Daarom zijn de onderzoeksrapporten over de ligging en diepte van de Aagrunol verontreiniging, de gemeten recente waarden in peilbuizen en de gemeentelijke beschikking eind juni verstuurd naar ARZ en Deltares. De directeuren van beide bedrijven zijn met klem gevraagd de situatie van de Aagrunol verontreiniging serieus, gebaseerd op kennis in plaats wishful thinking, te bewaken. 

De directeur van ARZ is gevraagd naar maatregelen die voorkomen moeten dat het water aan de ene kant van de damwanden opstuwt en zijwaarts wegstroomt met aan de noordkant verdroging. Daarnaast is hem gevraagd ARZ actief de uitvoering van de plannen te laten monitoren en niet slechts achteraf op grond van rapporten van CHP. Verder is hem gevraagd bij vervolg plannen de kwaliteit daarvan actief te laten controleren door een derde zoals bijvoorbeeld Deltares. 

Het Waterschap H&A is gevraagd helderheid te geven over de status van de addendum rapporten in relatie tot de watervergunning.

Op deze brieven is nog geen antwoord ontvangen. 

De wijze waarop bij de ringweg realisatie geen rekening is gehouden met de MER is gemeld bij de Cie MER. 

Nieuwsbrief #11 — Het gaat erom spannen —

 • Het gaat erom spannen!
 • Schade aan tuinen

Het gaat erom spannen!
Immers en dat heeft u kunnen lezen in de dagbladen, GroningenVerdientBeter wil een procedure starten tegen het besluit van waterschap Hunze en Aa’s om het bemalingsadvies zoals dat door het waterschap is goedgekeurd aan te vechten.
Belangrijke punten waar we op in zetten zijn in der eerste plaats de effecten van bemaling op het grondwaterpeil en eventuele zetting die dat tot gevolg kan hebben. Die zetting kan leiden tot schade aan bebouwing, dus aan woningen in de Oosterpoort, Herewegbuurt en Rivierenbuurt.
Een ander aspect waar we erg ongerust over zijn, is het effect van bemaling op de verontreiniging van het voormalige Aagrunol terrein, daar waar de Meeuwen op is gebouwd. Dat is een ingewikkelde materie, waarvan niet alle rapporten boven tafel gekregen zijn, nota bene ook niet door het waterschap!

Maar er is nog een reden waarom het erom gaat spannen: de financiën. GroningenVerdientBeter is geen stichting met kapitaal. Om deze zaak aanhangig te kunnen maken moeten we een juridisch team vinden en voorfinancieren. Het vinden is gelukt, een jurist met een achtergrond als Delft-afgestudeerde en een advocaat die ook zijn sporen in vergelijkbare zaken heeft verdiend.

Maar nu de financiën nog. Nu meer dan ooit. Helpt u ons alstublieft mee met een gift. We hebben dat nodig, om deze zaak tot een goed eind te brengen.
HELPT U ONS MEE?
Stort uw gift op NL 32 INGB 0001944876 t.n.v. E. Glastra, o.v.v. Raad van State.

Schade aan beplanting in tuinen
Een familie in de Rivierenbuurt, dicht tegen de ringweg aan, heeft schade opgelopen aan hun tuin. Planten zijn doodgegaan door de werkzaamheden en CHP wilde schade niet of amper erkennen en vergoeden. Zij willen graag in contact komen met anderen die ook dit soort schade hebben opgelopen aan de beplanting. Wilt u daarvoor contact opnemen via de mail, dan wordt u in contact gebracht met deze familie. Stuur aub een mail naar:  groningenverdientbeter@gmail.com

Nieuwsbrief #10

In deze nieuwsbrief no. 10: 

 • Schade
 • WOBs
 • Oproep zienswijzen en rechtsbijstandsverzekeringen

Schade
Er is gisteravond een inhoudelijk antwoord ontvangen op de vragen van 26 april van GVB aan de directeur Aanpak Ringweg Zuid. Zie voor de brief hier. Op dit moment staat in deze nieuwsbrief nog geen analyse van de inhoud van de antwoorden. Graag willen we mensen oproepen met expertise op het gebied van schadeafhandeling, juridische kennis op dit gebied, hun adviezen, tips en meningen te delen met GVB. Stuur daarvoor een mail naar groningenverdientbeter@gmail.com

WOB’s
De documenten waarnaar CHP verwijst in het Bemalingsadvies zijn nog steeds niet beschikbaar bij het waterschap H&A. RWS NN had beloofd uiterlijk voor 4 juni een uitsluitsel te geven over deze documenten. Zij reageren niet op meerdere herinneringsmails hierover. Ook de “voortgang” van RWS ten aanzien van de andere uitstaande WOB’s  is nul. 
Dit fenomeen van intransparantie ziet u o.a. zelfs in de Tweede Kamer bij de discussies over de belastingtoeslagen, maar dit ondervinden velen. Zie bijv. https://www.cafeweltschmerz.nl/tag/roger-vleugels/waar WOB expert R. Vleugels spreekt over zijn ervaringen. 

Oproep
Nog steeds zijn we op zoek naar mensen die een zienswijze hebben ingediend bij het waterschap. Mocht u dit hebben gedaan meldt u dit dan bij het bekende emailadres. Zeker ook, als de zienswijze afwijkt van de voorbeeld zienswijze zijn we extra geïnteresseerd in de zienwijze zelf. Dit leest wat beter dan het “verzamelstuk” van H&A. Stuur aub een bericht naar groningenverdientbeter@gmail.com.

We kunnen nu beschikken over een aantal rechtsbijstandsverzekeringen, echter sommige verzekeringen dreigen er nu een “kip-ei” spelletje van te maken. Zij willen eerst zelf een intake doen op het omvangrijke complexe dossier voor dat onze juristen een serieuze ter zake kundige intake kunnen uitvoeren. GVB financiert nu uit eigen kas, dankzij donaties en ledengeld, een eerste intake door onze eigen jurist. Door middel van deze intake, welke ter beschikking wordt gesteld aan de verzekeringen, hopen we een extra intake vooraf door niet ter zake kundigen van enkele verzekeringen, te vermijden. Op 15 juli moet ons beroep binnen zijn bij de Raad van State. Voor vertraging door de verzekeringen is geen ruimte. 

Daarom nogmaals een oproep als u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering of u deze samen met ons wil inzetten voor dit beroep. Wilt u dit dan doorgeven aan Ebel Glastra groningenverdientbeter@gmail.com. Ook als u vragen hierover hebt of wilt overleggen kunt u hem mailen.

Nieuwsbrief #8

In deze nieuwsbrief no. 8: 

 • Schade
 • Besluit Waterschap Hunze en Aa’s

Schade
Er is nog geen inhoudelijk antwoord ontvangen op de vragen van 26 april van GVB aan de directeur Aanpak Ringweg Zuid.  Zie voor de brief nieuwsbrief nummer 4. Hij had het streven om de brief vóór 25 mei te beantwoorden aldus zijn communicatiemedewerker. Er is geen antwoord ontvangen, ook niet van uitstel. 
Op 26 mei is een herinnering verstuurd naar de Directeur ARZ. Hierop is ook geen antwoord ontvangen. 

Een deel van de politiek en zeker de ARZ neemt het onderwerp schade niet serieus wat ook blijkt uit het niet omdraaien van de bewijslast en de respons van de directeur, of het gebrek daaraan. 
Let wel, de directeur staat onder aansturing van de Stuurgroep Aanpak Ringweg Zuid. De stuurgroep is samengesteld uit de Hoofdingenieur-directeur (HID) RWS Noord Nederland, de wethouder P. Broeksma (GroenLinks) en wordt geleid door de gedeputeerde F. Gräper (D66). 

Deze nieuwsbrief is mede hierom verstuurd. Geen antwoord van ARZ is ook nieuws en zeker van belang voor inwoners die in onzekerheid zitten. 

De oorzaak van schade is voor betrokkenen niet eenvoudig te bepalen, de belangen zijn groot. In Hardenberg hebben ze er al jaren ervaring mee: 
https://www.destentor.nl/hardenberg/vernietigende-uitkomst-kanaalonderzoek-grootste-deel-schade-komt-niet-door-werkzaamheden~a104b54d/?referrer=https://www.google.com/

https://www.destentor.nl/hardenberg/erop-of-eronder-voor-de-slachtoffers-van-het-kanaaldrama-dit-zijn-de-scenario-s~a3ea7509/

Besluit Waterschap Hunze en Aa’s
Op 26 mei heeft het waterschap een besluit is genomen ten aanzien van de watervergunning voor de aanleg van de verdiepte ligging van de Ringweg Zuid. De inhoud van het besluit mag niet worden gemeld door het Waterschap, want dat is aan RWS. Eerdere uitlatingen deze week van een medewerker lijken niet gunstig voor de inwoners. 

RWS publiceert het besluit op grond van de crisis en herstelwet. De verwachting van H&A is dat RWS dit op 3 of 4 juni gaan doen. Dan zou ook de inhoud van het besluit bekend gemaakt moeten worden inclusief de argumenten waarom ze wel, niet of deels akkoord gaan met de ontwerpwatervergunning. 

Formeel is er 6 weken de tijd om in beroep te gaan na dat het besluit is genomen en “gepubliceerd”. Echter de overheid is niet verplicht om dit binnen een maximum aantal dagen te doen. Veel overheden zorgen dan ook voor een late bekendmaking zodat er veel minder tijd beschikbaar is om in beroep te gaan. In dit geval zitten er dus al minimaal 8 dagen tussen het nemen van een besluit en de daadwerkelijke bekendmaking aan bijvoorbeeld de mensen die een zienswijze hebben ingeleverd. 

Als we in beroep gaan moeten we dus goed zijn voorbereid omdat we in die tijd het geld voor een jurist rond moeten hebben en een overeenkomst moeten sluiten met de jurist. Daarna moet de jurist zich inwerken op het dossier en vervolgens de nodige stukken voor het beroep op stellen. Voordat we inhoudelijk kunnen beginnen moeten we het besluit inclusief het commentaar ontvangen op onze zienswijzen en waarom het waterschap waarschijnlijk akkoord is gegaan met de watervergunning. 

Oproep
Als we in beroep moeten gaan bij de Raad van State moeten we heel snel weten over hoeveel geld we beschikken voor de juridische ondersteuning en de kosten van het kunnen indienen van een beroep bij de Raad van State. 
Daarom nogmaals een oproep als u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering of u deze samen met ons wil inzetten voor dit beroep. Wilt u dit dan doorgeven aan Ebel Glastra groningenverdientbeter@gmail.com. Ook als u vragen hierover hebt of wilt overleggen kunt u hem mailen. 

Als u nu ons rechtstreeks financieel wil steunen en voor een bedrag borg wil staan (hangende de ontvangst van het besluit etc.) kunt u dit ook aan Ebel doorgeven op dit email adres.

Nieuwsbrief #7

In deze nieuwsbrief no. 7: 

 • Uitstel besluit Waterschap Hunze en Aa’s
 • Schade
 • Aagrunol
 • Onderbouwing ontwerp watervergunning
 • Provinciebestuur hult zich steeds verder in nevelen
 • Oproep steun volksvertegenwoordigers
 • Inventarisatie steun in het geval van een negatief besluit waterschap

Uitstel besluit Waterschap Hunze en Aa’s
Het waterschap meldt op verzoek afgelopen woensdag “Er is een bijgestelde planning. De bekendmaking is, zoals het nu lijkt, begin juni.”
Hiermee is de planning van ca. 22 april naar half mei naar begin juni opgeschoven.
Kortom de argumenten en de verwijzing en levering van stukken als MER, Raamsaneringsplan, Deltares, Aagrunol documenten hebben impact gehad.

Schade
Er is nog geen inhoudelijk antwoord ontvangen op de vragen van GVB aan de directeur Aanpak Ringweg Zuid op 26 april. Zie voor de brief nieuwsbrief nummer 4. 
Op 4 mei heeft de communicatiemedewerker geantwoord dat hij over drie weken antwoord zal geven, dat zal dus rond 25 mei zijn. 

Aagrunol
Zie nieuwsbrief 6 over het resterende arseen in het grondwater en bodem. 
In de gemeente raad van Groningen zijn aanvullende vragen gesteld over het “ontwerp” van CHP en de plannen van ARZ. Daarnaast zijn expliciete vragen gesteld over de resterende Aagrunol verontreiniging als arseen in het grondwater door de PvdD en PVV. Niet alleen over de gevolgen van dit resterend arseen in de ondergond en water in combinatie met de CHP plannen, maar ook hoe de gemeente dit dossier tot nu toe, al dan niet, heeft afgehandeld. 
Ofwel zijn de plannen wel toegestaan op grond van de Wet bodembescherming besluit ( Locatie : Winschoterdiep, voormalig Aagrunol te Groningen,  Onderwerp : besluit ernst, spoedeisendheid en tijdstipbepaling en besluit over een ingediend saneringsplan, Datum : 25 augustus 2009, versie definitief ). Door deze beide partijen en de SP zijn daarnaast vragen gesteld over de schade afhandeling. 

Onderbouwing ontwerpwatervergunning
Hier is geen voortgang te melden, behalve dat de overheden die zijn vertegenwoordigd in de Aanpak Ringweg Zuid organisatie, te weten Rijkswaterstaat, provincie en gemeente, geen boodschap hebben aan transparantie, onderbouwing of de Wet Openbaarheid van Bestuur. Ook de Raad en de Provinciale Staten beschikken NIET over deze plannen of onderbouwingen. Deze twee zijn in principe het hoogste bestuursorgaan in de gemeente dan wel provincie en moeten onder andere toe zien op het werk van de burgemeesters en wethouders en Gedeputeerde Staten. Deze taak voeren ze nu niet uit en kunnen ze niet uitvoeren door de ontbrekende stukken. 

Provinciebestuur hult zich steeds verder in nevelen
Ten aanzien van de voortgang van ringweg Zuid, hult het provinciebestuur zich steeds verder in nevelen. Op vragen wordt geen enkel duidelijk antwoord gegeven.

Omdat door de COVID-19 pandemie Provinciale-Staten niet vergaderen met Gedeputeerde Staten, mochten Provinciale-Staten schriftelijk vragen stellen over de voortgang van de werkzaamheden Ringweg Zuid en de financiële consequenties. Helaas hebben alleen de SP, PVV en PvdD min of meer kritische vragen gesteld, de vragen van de SP waren het meest uitgebreid en kritisch. Andere partijen vragen wel naar de kosten van de overschrijdingen en wie wat gaat betalen, maar eisen geen opheldering. Het blijft bij een vriendelijke vraag, “weet u al iets” Over beide zaken geeft de verantwoordelijk gedeputeerde Graeper alleen maar ontwijkende antwoorden.

Het is bekend dat grote financiële overschrijdingen dreigen bij de bouw van de ringweg. In de eerste plaats de kosten van de vertraging, die nu al minimaal drie jaar bedraagt. Vervolgens is de bouwmethode voor de verdiepte ligging, maar ook voor het Julianaplein en Vrijheidsplein, zoals voorgesteld door de aannemer, is afgewezen door Rijkswaterstaat. De aannemer had gekozen voor een goedkopere manier van bouwen, deze goedkopere manier van bouwen is afgewezen. In december 2019 zou helderheid komen over de financiële gevolgen van de overschrijdingen. Duidelijk zou worden wie wat zou moeten betalen. De commissie Hertogh zou hierbij bemiddelen. Uit de beantwoording van vragen gesteld door Provinciale Staten blijkt dat de commissie Hertogh is opgeheven, maar dat er nog helemaal geen overeenstemming is over wie dat gaat betalen. Letterlijk schrijft Gedeputeerde Staten “  De gesprekken die door partijen gevoerd worden zijn complex en betreffen grote belangen, zowel aan de kant van ARZ als CHP. Het proces is zorgvuldig en de gesprekken zijn constructief. Dit laat onverlet dat de verschillen groot zijn”. Nu, anderhalf jaar na het uitbrengen van het rapport van de commissie Hertogh is er dus nog steeds geen enkele helderheid over wie wat gaat betalen. Ondertussen gaat ARZ en aannemer wel door met de werkzaamheden. Straks blijkt dat de provincie grote bedragen van wel € 100 miljoen of meer extra moet bijdragen voor de aanleg van de weg. De provincie kan dan niet meer terug, het werk is al gedaan. Wie betaalt de rekening, dat zijn wij als burgers.
Wat betreft de werkzaamheden zelf leggen Gedeputeerde Staten de verantwoordelijkheid nu geheel bij Rijkswaterstaat. Letterlijk schrijven Gedeputeerde Staten “ De verantwoordelijkheid voor het toetsen van de werkwijze van de aannemer ligt bij Rijkswaterstaat. Uw  verantwoordelijkheid als Provinciale Staten ligt bij de toets of het college nog opereert binnen de kaders van de Realisatieovereenkomst, met name ten aanzien van de planning en ten aanzien van de financiële bijdrage die de provincie aan het project levert`. Met andere woorden, RWS bepaalt hoe de weg wordt aangelegd, daar heeft Provinciale Staten niets over te zeggen. Maar de rekening komt wel bij de Provincie. Heel opvallend is ook het antwoord op vragen van de SP. Zo wordt geschreven door gedeputeerde Staten `Opdrachtgever projectorganisatie Aanpak Ring Zuid toetst of de opdrachtnemer voldoet aan alle eisen die in MER en het contract zijn gesteld (in totaal gaat het   om meer dan 3000 eisen) . De provincie heeft in deze toetsing geen rol. Deze rol is in deze uitvoeringsfase belegd bij de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. De documenten die aannemer Herepoort bij de opdrachtgever Aanpak Ring Zuid voorlegt ter toetsing, kent de provincie niet. Dit is een uitvoeringszaak die belegd is bij projectorganisatie Aanpak Ring Zuid`. Wie is voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid, juist gedeputeerde Graeper. De gedeputeerde moet toch verantwoording afleggen aan Provinciale Staten. Nu doet de Gedeputeerde of zij geen verantwoording heeft af te leggen voor de aanleg van de weg. Die heeft zij wel en daar is zij op aan te spreken. 

Oproep steun lokale volksvertegenwoordigers 
In de vorige nieuwsbrief (6) werd opgeroepen om zo veel mogelijk brieven naar de Raadsleden en Provinciale Statenleden te mailen met een oproep openheid van zaken te geven, omkering van bewijslast in het geval van schade en de vraag naar een onafhankelijk onderzoek door een derde naar de geo- en civieltechnische plannen van CHP ook in relatie tot de MER. Hierdoor zijn enkele partijen nu toch geïnteresseerd. 

Mocht u nog geen brief hebben verstuurd, roepen wij u op dit alsnog te doen. 

Wij vragen u een brief per email te versturen aan de griffie van de gemeente en de provincie Groningen gericht aan de leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten om te vragen te staan voor de inwoners van Groningen. We vragen u een copy te sturen naar de pers, dit om de belangstelling voor het onderwerp bij sommige politici en/of partijen te versterken. 
Provincie: statengriffie@provinciegroningen.nl
Gemeente: griffie@groningen.nl
Cc aan pers: Actua@rtvnoord.nlStadsredactie@dvhn.nlinfo@oogtv.nl

U kunt uw eigen brief of mail opsturen, maar u kunt ook gebruik maken van een voorbeeld brief en deze aanvullen met uw gegevens. Zou u vrienden en buren willen oproepen ook een brief te sturen? 

Zou u deze nieuwsbrief aan iedereen die het betreft rondom de ringweg willen doorsturen? Via de mail, de app of een persoonlijk gesprek? 

Nieuwsbrief #6

Nieuwsbrief 17 mei van Groningen Verdient Beter
 

In deze nieuwsbrief no. 6:
•    Schade
•    De Meeuwen
•    Raamsaneringsplan
•    Aagrunol
•    Onderbouwing ontwerp watervergunning
•    Zienswijze Ontwerp watervergunning Hunze en Aa’s
•    Oproep steun volksvertegenwoordigers
•    Inventarisatie steun in het geval van een negatief besluit waterschap

Schade
Er is nog geen inhoudelijk antwoord ontvangen op de vragen van GVB aan de directeur Aanpak Ringweg Zuid op 26 april. Zie voor de brief nieuwsbrief nummer 4. 
Op 4 mei heeft de communicatiemedewerker geantwoord dat hij over drie weken antwoord zal geven, dat zal dus rond 25 mei zijn. 
Op vragen van PS is door GS/ARZ geantwoord dat er géén sprake is van omkering van bewijslast en dat het aan de inwoners is om te bewijzen dat de schade is veroorzaakt door CHP. De Groningse politiek heeft dus niets geleerd van de bevingsproblematiek in Groningen, waar tot niet zolang geleden de inwoners met bevingsschade dit moesten bewijzen bij de NAM. Nu is dit omgekeerd. 
De overheid onthoudt de inwoners alle onderbouwingen van de Ringweg plannen. Zij beschikt niet over risico inventarisaties en risico beheersplannen. De Groninger bestuurders pakken niet hun verantwoordelijkheid richting de inwoners maar wentelen de gevolgen van mogelijke risico’s af op de inwoners. 

https://www.dvhn.nl/groningen/Ombudsman-andere-aanpak-nodig-in-Groningen-25667400.html

De Meeuwen
De bewoners van de wijk de Meeuwen ondervinden veel geluidsoverlast van de aanleg van de ringweg. Voorheen fungeerden de woningen aan de Wichersstraat nog als buffer, maar deze zijn nu grotendeels afgebroken. Men heeft niet alleen last van het geluid, maar ook van de lichtvervuiling en de slechte luchtkwaliteit, o.a. maar niet alleen, gegenereerd door generatoren nabij hun achtertuinen. Dit veel meer dan 8 uur per dag. Bewoners hebben hun zorgen over hun gezondheid gemeld bij de gemeente en GGD. 

Raamsaneringsplan
In het Raamsaneringsplan van CHP van 2017 is de werkwijze beschreven welke CHP wil hanteren om een beheerste omgang met bodemverontreinigingen te waarborgen. In dit plan worden vele en vele soorten bodemverontreinigingen genoemd op verschillende locaties op en nabij de ringweg. Men wil op basis van dit plan snel over een vergunning van de gemeente beschikken indien een dergelijke vervuilde locatie wordt geraakt door CHP activiteiten als ontgraving, bemaling etc.  Zie http://groningenverdientbeter.nl/2020/03/20/raamsaneringsplan/ . 

Een van de verontreinigingen die worden vermeld is die van arseen op het voormalige Aagrunol terrein. 

In het Raamsaneringsplan wordt genoemd dat werkzaamheden binnen het plangebied zullen plaatsvinden in sterk verontreinigde waterbodem(s). CHP wil, volgens dit plan, “voorafgaand aan deze werkzaamheden in overleg met het desbetreffende waterschap een werkplan / saneringsplan op stellen.” Naar dit Raamsaneringsplan wordt niet verwezen in het bemalingsadvies behorend bij de (ontwerp) watervergunning. Sterker, het waterschap kende dit Raamsaneringsplan niet en heeft hiervoor geen werkplan / saneringsplan opgesteld met CHP. 

Aagrunol
Sinds januari 2020 stond de vraag uit bij de verschillende overheden ( gemeente, provincie, waterschappen) over een eindrapport / verslag van de verontreiniging van Aagrunol en de smeerpijp hiervan. Alleen het waterschap Noorderzijlvest wist een rapport op te leveren over de sanering van de smeerpijp in haar gebied. 

In het Bemalingsadvies wordt wat betreft verontreiniging van de ondergrond slechts verwezen naar drie onderzoeken waarvan twee uit 2013 en een uit 2015. Het waterschap geeft in haar beantwoording van vragen aan dat zij niet beschikt over deze rapporten ( zie ook hieronder). Een van de ontbrekende bijlagen behorend van de vergunning is alsnog op 1 april opgeleverd door het waterschap en gaat over de waterkwaliteit en is van 2016. 

Afgelopen week zijn door blijvend onderzoek en navraag en zoeken op het internet wel andere documenten gevonden ten aanzien van de resterende Aagrunol verontreiniging. 

In het IWACO rapport (Aanvullend onderzoek voormalig Aagrunol-terrein te Groningen, 2 november 2000) staat “dat de grondsanering van het Aagrunolterrein in december 1994 is afgerond. Bij de grondsanering is op een gedeelte van het terrein een verontreiniging met arseen op een diepte van 10,0 meter onder het maaiveld achtergebleven. Vanaf 1992 wordt een gefaseerde sanering van het grondwater uitgevoerd. De voortgang van de grondwatersanering wordt gemonitoord.”  Plus “Tijdens recentelijke bemonsteringen van het grondwater, zijn op het terreindeel aan de zuidzijde van de Griffeweg verhoogde gehalten arseen in het ondiepe grondwater gemeten. Dit vormde de aanleiding voor het verrichten van aanvullend onderzoek”

Dit wordt o.a. vervolgd in een besluit [1] van de gemeente Groningen van augustus 2009 ( Wet bodembescherming besluit, Locatie : Winschoterdiep, voormalig Aagrunol te Groningen,  Onderwerp : besluit ernst, spoedeisendheid en tijdstipbepaling en besluit over een ingediend saneringsplan, Datum : 25 augustus 2009, versie definitief ) waarin staat : 
•    “Om de grondwateronttrekking te mogen beëindigen, dienen wij in te stemmen met het bereikte saneringsresultaat. Dit is alleen mogelijk wanneer wij voorafgaand hieraan door middel van een beschikking hebben ingestemd met een saneringsplan voor de locatie. Omdat ten tijde van de start van de sanering nog geen beschikkingen op saneringsplannen werden afgegeven, dient dit alsnog te worden gedaan. Omdat destijds ook geen besluit is genomen over de ernst en urgentie (spoedeisendheid) van de verontreiniging, dient dit eveneens nog te worden gedaan. 
Op grond hiervan heeft de saneerder besloten een geactualiseerd saneringsplan bij ons in te dienen, met daarin een beschrijving van de huidige verontreinigingssituatie en de doelstelling van de bodemsanering, gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving.”
 Over het al of niet het formeel bekrachtigen van het bereiken van een geaccepteerd  saneringsresultaat is door de gemeente na 4 maanden vragen niets gemeld. 
•    “dat het huidige en het voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging niet leidt tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is;
•    “dat het onttrekken van grondwater, het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 2 m beneden het maaiveld of overige handelingen in verontreinigde bodem niet is toegestaan zonder onze voorafgaande toestemming.” Het Bemalingsplan van CHP wil tot ver onder de deze 2 meter beneden het maaiveld grondwater onttrekken. Volgens dit besluit zou de CHP hiervoor toestemming moeten hebben van de gemeente.  
•    “monitoring zal plaatsvinden in 2009, 2010, 2012 en 2014. Indien op basis van de monitoringsresultaten kan worden aangetoond dat sprake is van een stabiele eindsituatie, kan de monitoring (na instemming van het bevoegd gezag Wbb) worden beëindigd en worden overgegaan op registratie van de restverontreiniging.” De monitoring heeft deels in andere jaren plaatsgevonden. Het is niet duidelijk of er sprake is van een eindstand en welke dat is.  Dit antwoord is niet gegeven door de gemeente. 

Op 5 december 2017 meldt Tauw (Monitoring grondwater 2017 Aagrunol te Groningen, d.d.5 december 2017) de gemeente
•    ten aanzien van de Monitoring grondwater dat slechts twee volledige monitoringsronden hebben plaatsgevonden ( 2011 en 2012) waarbij in 2014 slechts één bemonstering van een peilbuis (nr 58)  heeft plaatsgevonden als gevolg van een onverwachte stijging van de signaal waarde. De volledige monitoringsronde van 2014 en 2016 heeft voor zover dit bekend is bij Tauw niet plaats gevonden. Waarom de gemeente niet direct alsnog na de stijging van de signaalwaarde is overgegaan tot volledige grondwatermonitoringen of gebruik is gemaakt van een terugvalscenarios conform het Besluit [1] is niet bekend. 
•    In 2017 worden sterk verhoogde concentraties gevonden , nu voor peilbuizen 31 en 58, een matige verhoging in 21 en lichte verhogingen in 41, 50, 53 en 55.  Van een (formele)  reactie hierop van de gemeente is niets bekend en dit wordt ook niet in het volgende Tauw bericht vermeld.. 

Op 21 maart 2019 stuurt Tauw (Monitoring grondwater 2018 Aagrunol te Groningen, d.d.21 maart 2019) weer een brief over de Monitoring grondwater 2018 aan de gemeente met als aanleiding “het geval van ernstige grondwaterverontreiniging met arseen op de locatie”. 
•    Weer worden verhoogde concentraties aan arseen gemeten ( peilbuis 31 en 58), matige concentraties in 21 en 53 en lichte concentraties in 41 en 45.;
•    In het geactualiseerde saneringsplan ( Royal Haskoning, kenmerk 9T0990, d.d. 17 april 2009) staat met betrekking tot de Signaal waarde “wanneer in twee of meer filter tweemaal een toename wordt gemeten groter dan 50% ten opzichte van de vorige ronde en de gehalten in beide meetronden de tussenwaarde overschrijden dient , in overleg met het bevoegd gezag, het terugvalscenario in werking worden gezet”;
•    “In peilbuizen 31 en 53 is in 2018 ten opzichte van de monitoringsronde van 2017 een stijging in concentratie groter dan 50% geconstateerd. Voor peilbuis 31 bevinden beide waarden zich boven de interventiewaarde, voor peilbuis 50 is in 2018 een overschrijding van de tussenwaarde geconstateerd.”;
•    Tauw constateert dat gezien de significante stijging van de gemeten concentraties van arseen in peilbuizen 31 en 53 niet met zekerheid te stellen is dat een stabiele eindsituatie is bereikt en dat mogelijk het terugvalscenario in werking moet worden gesteld. Extra monitoring voor de buizen 31 en 53 wordt voorgesteld. 

Of de gemeente het advies van Tauw heeft opgevolgd is niet bekend en is niet gemeld door de gemeente. Op grond van de wel vrijgegeven dan wel gevonden informatie kan niet gesproken worden over een stabiele eindsituatie. Er zijn geen besluiten bekend of ter informatie gegeven over het beheer van de restverontreinigingen, gebruiksbeperkingen en nazorgmaatregelen anders dan in het besluit van 2009. 
Het is nu niet bekend hoe de gemeente alsnog invulling gaat geven aan hetgeen gesteld is in haar besluit [1] en òf en hoe zij handhavend gaat optreden tegen CHP als de gemeente géén vergunning heeft afgegeven aan CHP voor de uitvoering van hun plannen ten aanzien van de verdiepte ligging en de bemaling daarvan.  

De vier documenten zijn op 12 mei naar het Waterschap Hunze en Aa’s gestuurd. Deze heeft geantwoord hier kennis van te nemen. 

Bron: Wet bodembescherming besluit [1]

Onderbouwing ontwerpwatervergunning
Onder de ontwerpwatervergunning ligt het Bemalingsadvies van CHP. In dit rapport wordt verwezen naar een flink aantal rapporten. Het waterschap beschikt niet over deze rapporten. RWS, de opdrachtgever van de realisatie van de ringweg, is nog steeds aan het zoeken. Zie vorige nieuwsbrief.

In het bemalingsadvies wordt NIET verwezen naar de MER en niet naar een formeel goedgekeurd ontwerp of enig onderzoek dan wel onderbouwing van ná het uitbrengen van het Deltares rapport. Op de vraag of het ontwerp en de bouwmethode nu formeel zijn goedgekeurd geeft Gedeputeerde Staten van de provincie slechts ontwijkende antwoorden. 

Het Definitief Ontwerp is in een WOB op 29 april opgevraagd aan de gedeputeerde mevr. Gräper, vertegenwoordiger in de stuurgroep van Aanpak Ringweg Zuid. Op 16 mei is nog een aanmaning gestuurd. Er is geen antwoord ontvangen of zelfs maar een ontvangstbevestiging. 

Daarnaast staan andere WOB verzoeken uit, één meer dan een jaar. 

Zienswijze Ontwerp watervergunning Hunze en Aa’s
Het Waterschap Hunze en Aa’s heeft aangegeven dat zij via RWS half mei 2020 hun besluit ten aanzien van de (ontwerp) watervergunning bekend te maken. 

Er zijn 105 zienswijzen ingediend bij het Waterschap, enkele met meerdere huisadressen. Bij GVB  zijn slechts ca. 35 afzenders van zienswijzen bekend. Zou u als u een zienswijze hebt verstuurd,  alsnog dit willen doorgeven aan het email adres groningenverdientbeter@gmail.com

Oproep steun lokale volksvertegenwoordigers 
Veel van de lokale volksvertegenwoordigers in de gemeente raad en in de Provinciale Staten lijken zich niet bewust te zijn van de impact die de realisatie van de ringweg nu heeft op de inwoners en in de toekomst kan hebben. 
•    De ARZ heeft minimaal vier weken nodig om vragen over de schadeafhandeling te beantwoorden, het enig wat duidelijk is dat de bewoner moet bewijzen dat de schade het gevolg is van CHP activiteiten. ;
•    In plaats van openheid te geven over plannen, worden deze geheim gehouden. Onderbouwing, zoals voor de watervergunning zijn niet vindbaar. Monitoringsplannen worden pas na een besluit van het waterschap bekend gemaakt. De ontwerpwatervergunning is slechts een lege huls. Rapporten over de eindtoestand van bijvoorbeeld de Aagrunolsanering van de grond en grondwater zijn niet bekend dan wel worden niet gegeven. Niet dank zij de overheid, maar slechts dankzij GVB is bekend dat in 2017 en 2018 sprake was verhoogde waarden van arseen.;
•    Het definitieve ontwerp en een uitgewerkt plan met de bouwmethode worden niet vrijgegeven bij navraag. De bevolking en de volksvertegenwoordigers moeten het slechts doen met “teksten” van communicatie / PR-medewerkers die niet getuigen van enig civiel-dan wel geotechnisch inzicht. ;
•    Zelfs het enige rapport waarnaar CHP verwijst van ná het uitbrengen van het Deltares advies over zetting ( 2019) is niet vindbaar voor RWS. Dit getuigt niet van respect voor de inwoners van de stad die vrezen voor de funderingen van hun huizen. ; 

Daarom willen wij u oproepen, zo veel mogelijk brieven naar de Raadsleden en Provinciale Statenleden te mailen met een oproep openheid van zaken te geven. 
•    De bewijslast in het geval van schade moet komen te liggen bij CHP in plaats van bij de inwoner. 
•    Onderliggende stukken die dienen als onderbouwing van de plannen moeten openbaar worden gemaakt. Het definitieve ontwerp inclusief bouwmethode moet openbaar worden gemaakt. 
•    Een degelijke risico analyse moet worden opgesteld door een onafhankelijke derde met ruime kennis van civiele- en geo-techniek, een bedrijf welke is niet betrokken bij de aanpak Ringweg Zuid. Alle benodigde ontwerpen, onderzoeken en andere benodigde informatie dient aan deze partij ter beschikking worden gesteld. Voor alle risico’s en de kans erop, moeten serieuze beheersmaatregelen en terugvalscenario’s worden opgesteld. De risico-analyse inclusief de beheersmaatregelen en terugvalscenario’s, moet degelijk zijn onderbouwd en dient openbaar te zijn.
•    Daarnaast moet een onafhankelijke derde met ruime kennis van civiele- en geotechniek die niet betrokken is bij de aanpak Ringweg Zuid op grond van de uitgangspunten van de MER beoordelen of de plannen van de CHP hieraan voldoen. De conclusies moeten zijn onderbouwd en het rapport dient openbaar te zijn.  

Pas nadat deze rapporten zijn opgesteld is het mogelijk voor de bestuurder en de Raad en Provinciale Staten een verantwoorde keuze te maken over de voortgang van het project Ringweg Zuid. 

Wij vragen u een brief per email te versturen aan de griffie van de gemeente en de provincie Groningen gericht aan de leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten om te vragen te staan voor de inwoners van Groningen en bovenstaande te eisen van de bestuurders. We vragen u een copy te sturen naar de pers, dit om de belangstelling voor het onderwerp bij sommige politici en/of partijen te versterken. 

Provincie: statengriffie@provinciegroningen.nl
Gemeente: griffie@groningen.nl
Cc aan pers: Actua@rtvnoord.nlStadsredactie@dvhn.nlinfo@oogtv.nl

Indien gewenst kunt u hier een voorbeeld brief vinden. U kunt deze al naar gelang uw wensen aanpassen en opsturen naar bovengenoemde adressen. Zou u vrienden en buren willen oproepen ook een brief te sturen? 

Inventarisatie steun in het geval van een negatief besluit waterschap
Elk moment wordt een besluit van het waterschap over de ontwerp watervergunning verwacht. Indien het besluit negatief is voor de inwoners doordat er niet of amper gevolg wordt gegeven aan onze argumenten overweeg Groningen Verdient Beter in beroep te gaan bij de Raad van State. Een eventueel beroep moet binnen zes weken ingediend te zijn bij de Raad van State. 

Op dit ogenblik hebben we verschillende juristen/ advocaten geraadpleegd en hebben een idee wie ons goed zou kunnen ondersteunen als we in beroep gaan en wat de kosten daarvan mogelijk zouden kunnen zijn.  Voorop staat een grondwaterneutrale schone aanpak die technisch goed verantwoord is en met een degelijk risicoplan. Daarbij moet de bewijslast in het geval van schade weggenomen worden bij de inwoners maar bij CHP worden gelegd. 

Omdat we straks erg weinig tijd hebben willen we nu al inventariseren wat onze mogelijkheden straks zijn. 
-1- Zou u bereid zijn uw rechtsbijstandsverzekering aan te spreken of deze ( samen met die van anderen) ingezet kan worden om de juridische ondersteuning van het in beroep gaan te betalen? Zo ja, zou u ons dan een mailtje willen sturen dat u daar in principe ( afhankelijk van het besluit)  toe bereid bent? 

Zou u dit willen sturen naar groningenverdientbeter@gmail.com ? 

-2- Zou u eventueel bereid zijn een bedrag ter beschikking willen stellen aan Groningen Verdient Beter mocht besloten worden beroep in te stellen bij de Raad van State? Zo ja, zou u ons dan een mailtje willen sturen met het bedrag waarvoor u mogelijk borg zou willen staan?  Zou u dit willen sturen naar groningenverdientbeter@gmail.com ? 

Zou u deze nieuwsbrief en deze oproep om steun willen doorgeven aan iedereen die het betreft rondom de ringweg? Via de mail, de app of een persoonlijk gesprek? 

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de site http://groningenverdientbeter.nl/ 
( doorscrollen naar beneden).     

Afmelden kan hieronder. 

GVB, secr. B.Bolt, 17-5-2020

Nieuwsbrief #5

Zienswijze Ontwerp watervergunning Hunze en Aa’s

Voor degenen die geen zienswijze hebben ingeleverd of geen ontvangstbevestiging van het waterschap hebben ontvangen:

“De procedure is als volgt. Het waterschap beoordeelt uw zienswijze en neemt hierover een besluit. Het besluit inclusief de beantwoording van de zienswijzen wordt door de Rijkscoördinator per brief aan u toegezonden. Daarmee wordt het besluit aan u bekendgemaakt. Dit zal waarschijnlijk medio mei zijn. De dag na de bekendmaking staat voor belanghebbenden gedurende 6 weken de mogelijkheid open om beroep in te stellen bij de Raad van State. Een kennisgeving van het genomen besluit wordt geplaatst in de Staatscourant, het Dagblad van het Noorden en de Groninger Gezinsbode.”

Er wordt geen hoorzitting door het waterschap gehouden om de van gedachten te wisselen over de ingebrachte argumenten:

“De procedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht is van toepassing omdat het hier gaat om een vergunning ter uitvoering van het Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen (zie ook artikel 20 Tracéwet). Het houden van een hoorzitting is niet aan de orde. Gedurende 6 weken konden zienswijzen worden ingediend. Het definitief besluit zal volgen waartegen beroep openstaat bij de Raad van State voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingediend.

Meestal verleent het waterschap watervergunningen volgens afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (de zogenoemde ‘reguliere voorbereidingsprocedure’). Bij de reguliere procedure wordt nadat de aanvraag is binnengekomen binnen acht weken een besluit genomen. Na publicatie van het besluit kan daartegen bezwaar gemaakt worden door belanghebbenden. Dan vindt een hoorzitting plaats bij de Commissie behandeling bezwaren. Deze onafhankelijke Commissie brengt daarna een advies uit aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Het dagelijks bestuur neemt vervolgens een besluit, waartegen beroep open staat. Deze procedure is nu niet van toepassing.”

Schade door werkzaamheden CHP in opdracht van ARZ


De ARZ dan wel CHP heeft bij een deel van de inwoners een brief ( ARX-COR-SYE-0502, d.d. 21-4-2020) verspreid waarin zij toestemming vragen voor het plaatsen van meetpunten op uw huis / pand. Naar aanleiding van deze brief en vragen hierover aan GVB, heeft Groningen Verdient Beter op 27 april in een brief aan de directeur Aanpak Ringweg Zuid, opdrachtgever van CHP, vragen gesteld. Zie nieuwsbrief no.4.
Op 4 mei heeft de communicatiemedewerker geantwoord:” Wij hebben uw brief in goede orde ontvangen. Wij streven er naar om deze binnen drie weken te beantwoorden.”.


In de beantwoording van vragen van PS door de provincie is ten aanzien van schade het volgende gemeld:
“Vraag 12: De aannemer is verantwoordelijk voor ontstane schades. Wordt hierbij ook omgekeerde bewijslast gehanteerd, indien (in de toekomst) schade optreedt bij huizenbezitters, netwerkbeheerders en aan natuur?
Antwoord: De aannemer is aansprakelijk voor de door deze werkzaamheden ontstane schades. Hier is omkering van de bewijslast niet van toepassing.


Hier lijkt te staan dat het aan u is om te bewijzen dat CHP de veroorzaker is van eventuele schade. Op de site van aanpak ringweg zuid wordt (misschien ondertussen werd) verwezen naar soms de ARZ en soms CHP voor schade. In deze beantwoording wordt verwezen naar CHP.

Hoe dan ook, er geldt nog steeds het advies neem contact op met Vereniging van Eigen Huis en / of met uw eigen verzekering en vraag advies.

Onderbouwing ontwerpwatervergunning


Onder de ontwerpwatervergunning ligt het Bemalingsadvies van CHP. In dit rapport wordt verwezen naar een flink aantal rapporten. Deze rapporten zijn direct aan het begin van de inzage periode opgevraagd bij het Waterschap . Pas na de inlevering van de zienswijze werd duidelijk dat ook het Waterschap hierover niet beschikt en zijn deze rapporten op 9 april via een WOB opgevraagd bij RWS. WOB’s met betrekking tot de ringweg moeten van ARZ aan RWS worden gesteld.


RWS laat op 4 mei weten dat zij op zoek zijn naar de vindplaats van de documenten. Een besluit over de levering van de documenten wordt verdaagd tot 4 juni. Zie hier de RWS brief.
In het bemalingsadvies wordt NIET verwezen naar de MER en niet naar een formeel goedgekeurd ontwerp of enig onderzoek dan wel onderbouwing van ná het uitbrengen van het Deltares rapport.

Als inwoners hebben we geen prietpraat in Jip en Janneke taal nodig, maar degelijke fundamentele onderbouwing van ontwerpen en methodes van aanpak.

Ledenoproep


Groningen Verdient Beter strijdt tegen een overheid welke niet op komt voor de belangen van Groningers, en heeft uw steun nodig. Samen zijn we sterk. Als u nog geen lid bent, wilt u dit dan als nog worden? Kent u mensen in de buurt die misschien lid willen worden?

Maak dan €10,- (of meer) over naar: Bank: NL 32 INGB 0001944876 t.n.v. E. Glastra, o.v.v. Penm. GVB

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de site http://groningenverdientbeter.nl/
( doorscrollen naar beneden).

Nieuwsbrief #4

Zienswijze Ontwerp watervergunning Hunze en Aa’s
Er zijn ca. 100 zienswijzen ingediend bij het waterschap. Het waterschap schrijft o.a.
• “dat een verlenging is gevraagd van de termijn voor het nemen van een besluit door het waterschap bij de Rijkscoördinator. De termijn is verlengd tot 6 mei 2020 (was 21 april). Dan moet het waterschap alle zienswijzen beoordeeld hebben en een besluit hebben genomen.
• Voor tracébesluiten worden de bevoegdheden van de Minister van Infrastructuur en Milieu op grond van artikel 20 van de Tracéwet in mandaat uitgeoefend door de Rijkscoördinator.
• Op grond van de Tracéwet geldt een verplichte coördinatie bij de besluitvorming met betrekking tot vergunningaanvragen in tracébesluit-projecten. Hier dus het geval.
• Verder is het waterschap wettelijk gezien niet verplicht om een ontvangstbevestiging te versturen. Het waterschap is dit wel van plan. “

Sommigen van u hebben al een ontvangstbevestiging ontvangen.

Verwijderen damwanden


In het Dagblad van het Noorden stond op 25 april 2020 een bericht dat de ARZ en CHP de inwoners ter wille zou zijn indien ze na de realisatie van de ringweg de damwanden zouden laten staan. Dit punt is onjuist. In de Milieu Effect Rapportage, deel water, een uitgangsdocument van het Tracebesluit, staat duidelijk dat deze verwijderd moeten worden. Dit om de stroom van water in de ondergrond naar het noorden niet te verstoren. Niemand wil in de stad te veel of vooral te weinig water.


Wat er wel aan de hand is dat de betaling, de financiering van delen van de ringweg en zeker wat betreft de damwanden, sinds minimaal september 2018 onduidelijk is. De Commissie Hertogh, actief sinds september 2018, zou hier duidelijkheid over moeten verschaffen. Deze geeft echter, na meer dan anderhalve jaar bezig te zijn geweest, nog steeds geen opheldering. De provincie verwijst naar een voortgangsrapportage van de ringweg, maar daarin staat niet veel meer vermeld dan dat dit nog wordt uitgezocht.


De ARZ en CHP hadden vanaf het allereerste begin er voor kunnen kiezen om een mantel om het trilblok te plaatsen. Dit zou de hoeveelheid lawaai met ca 70 a 80% hebben verminderd. Hier kan men nog steeds voor kiezen.
Veel beter voor de inwoners, maar duurder, had men de damwanden ook in kunnen duwen eventueel ondersteund door een crusher . Daarmee hadden ze het overgrote deel van de stad lawaai maar ook trillingen kunnen besparen! Ook nu kan men hier nog steeds voor kiezen!


De hoeveelheid lawaai en trillingen die veroorzaakt worden door het verwijderen van damwanden is vele malen beperkter dan bij het plaatsen van de damwanden. De doorlooptijd en de hoeveelheid lawaai is ca. een kwart van die van het plaatsen van de damwanden. Zowel ingetrilde als ingeduwde damwanden kunnen bij het verwijderen met behulp van een drukmachine worden verwijderd. De hoeveelheid overlast voor de buurt is dan nihil. In bijvoorbeeld het document Omgevingsbeïnvloeding inbrengen en trekken van damwanden, Praktijkrichtlijn, dec 2017 wordt niet alleen in gegaan op de wijze van aanbrengen en verwijderen van damwanden, maar ook op zaken als de verdichting van de grond als gevolg van trillingen, wateroverspanningen, nadien vullen van damwandspleten, uitvoeringswijzen en de invloed daarvan op funderingen en ondergrond, risico’s , monitoring en toetsing, etc..


Het is erg jammer dat de ARZ in haar verantwoording van haar werkwijze niet ingaat op afwegingen welke gemaakt moeten worden bij de bepaling op welke wijze damwanden worden geplaatst dan wel zouden moeten worden verwijderd, rekening houdend met aanleg in een druk stedelijk gebied. Ook over de andere aspecten, uitgangspunten, onderbouwingen, wijze van verantwoording afleggen, etc. zoals deze naar voren komen in bovengenoemd document wordt niet serieus over gecommuniceerd door de ARZ en/of onze politiek verantwoordelijke bestuurders. Het slechts melden van het voorkomen van keien in de ondergrond is onvoldoende . Bewoners willen feitelijke harde onderbouwingen en géén “het-zal-allemaal-wel-goed-komen,-slaap-zacht” teksten van “communicatiemedewerkers”.


Kortom de ARZ en CHP hebben in deze niet het beste voor met de inwoners.


Schade door werkzaamheden CHP in opdracht van ARZ


De ARZ dan wel CHP heeft bij een deel van de inwoners een brief ( ARX-COR-SYE-0502, d.d. 21-4-2020) verspreid waarin zij toestemming vragen voor het plaatsen van meetpunten op uw huis / pand. Deze boutjes/plaatjes worden na realisatie van de Ringweg NIET verwijderd.


Het is vreemd dat voor activiteiten van de ARZ / CHP die mogelijk leiden tot schade aan uw huis dan wel pand u toestemming moet geven om aan de gevel van uw huis plaatjes te laten bevestigen door boren. Als boren niet kan wil men de plaatjes plakken…


Men wil meetpunten plaatsen aan de muren van uw pand, om straks vast te kunnen stellen of het bemalen van de bouwkuip zettingen veroorzaakt. Zettingen kunnen gevaarlijk zijn voor funderingen en met name als sprake is van fundering op staal. Enkele millimeters “inzakken” van de grond kan dan negatieve gevolgen hebben.

Schade aan een pand, de bodem, uw tuin kan niet alleen worden veroorzaakt door zetting, maar ook bijvoorbeeld door trillingen, water/vocht, verplaatsing van verontreiniging door bemaling. Daarnaast kunt u ook immateriële schade oplopen door de trillingen en het lawaai. Hierop wordt niet ingegaan door ARZ dan wel CHP.

Groningen Verdient Beter heeft in een brief aan de directeur Aanpak Ringweg Zuid, opdrachtgever van CHP, vragen gesteld over schade, metingen en verantwoordelijkheden.

Ons advies:
1. Neem contact op met uw opstalverzekering of rechtsbijstandsverzekering en vraag advies. Ook kunt u mogelijk de vereniging eigen huis om advies vragen. Het is raadzaam om het advies van uw verzekeraar ook door hen in een brief / mail naar u te laten bevestigen.


2. Neem zelf foto’s van alle kanten van uw huis, van binnen en buiten, onder en boven, en ook achter de kasten en gordijnen. Ook van uw eventuele bomen en tuin. Hou evt. een liniaal bij een bestaande scheur als u een foto maakt. Doe dit met grote regelmaat.

3. De antwoorden op vragen die wij hopen te ontvangen van de ARZ kunt u mogelijk voorleggen aan uw verzekering.

4. U kunt mogelijk aan de ARZ / CHP aangeven dat u wacht tot u schriftelijk antwoord heeft op deze vragen aan de ARZ en / of met name het advies van uw verzekering op schrift hebt, voordat u toestemming wilt geven voor de plaatsing van meetpunten.

Hier kunt u de brief aan de ARZ vinden.

GVB, 26-4-2020

Nieuwsbrief #2

Dringende Oproep: dien z.s.m. een Zienswijze in bij het Waterschap Hunze en A’s.

Beste lezer, 

Door het Coronavirus zijn we in uitzonderlijke tijden beland, die ons hele leven ontregelen.

Dat kan ook gaan gelden voor onze huizen, als het bemalingsadvies inclusief bouwmethode van de aannemers Combinatie Herepoort (CHP) voor de aanleg van het  verdiepte deel, de tunnel, van de nieuwe Ring Zuid doorgaat. Voor dit plan heeft de CHP een Wateronttrekkingsvergunning nodig van het Waterschap Hunze en Aa’s. 

Dit plan kan leiden tot verzakkingen, scheuren en andere schade aan onze, grotendeels oude huizen met name in de wijken Herewegbuurt, Helpman en Oosterpoort. Daarnaast kan het leiden tot een verspreiding van giftige stoffen uit de diepere ondergrond naar bodem en oppervlakte water. 

De ontwerpvergunning met het bijbehorende  “Bemalingsadvies”, ligt nu ter inzage bij het waterschap. Inwoners kunnen nu opmerkingen en vragen stellen bij de ontwerp vergunning. Het is vervolgens aan het waterschap om te bepalen wat zij met  ingeleverde opmerkingen doet. Als het waterschap besluit dat de vergunning akkoord is kan alleen daarna via de rechtbank hier tegen in worden gegaan.  

Het indienen van een Zienswijze tegen de Ontwerp watervergunning van het waterschap, heeft haast. 

Ze moeten voor 8 april bij het waterschap binnen zijn, mogen niet digitaal worden aangeleverd worden, maar moeten op papier en per post worden verstuurd.

En om er zeker van te zijn dat ze er op tijd zijn, dringen we er bij jullie op aan ze uiterlijk 3 april op de bus te doen.

Het is van groot belang nu een Zienswijze in te dienen. 

Doe je dat niet, dan heb je later geen poot meer om op te staan, je kunt dan namelijk tegen de definitieve vergunning niet meer in beroep gaan.

Het nu voorliggende bouwplan van CHP baart ons ernstig zorgen.

Het wijkt slechts op een enkel onderdeel af van het eerdere bouwplan, waarop in het vorig jaar verschenen rapport van ingenieursbureau Deltares 

zeer uitgebreide kritiek werd geleverd (“Second opinion bouwkuip Ring Groningen Zuid”). 

Rijkswaterstaat (RWS) had hier eind 2018 opdracht toe gegeven, omdat er grote twijfels waren over de voorgestelde bouwmethode van CHP.

CHP wilde bij de aanleg van de gehele tunnel het grondwater tot een grote diepte tot wel 36 meter diep bemalen voor een hele lange periode (Bronbemaling). Nu is het voorstel om deze bemaling alleen op het westelijk deel van de Verdiepte Ligging toe te passen.

Deltares concludeerde dat deze bemaling en verlaging van de grondwaterstand kunnen leiden tot inklinking van de bodem, welke niet ongedaan gemaakt kan worden met alle gevolgen voor de gebouwen, leidingen en groen van dien. 

Veel huizen rondom de Verdiepte ligging zoals de Oosterpoort, staan direct op het zand, dit wordt een fundering op staal genoemd. Zeker deze huizen zijn kwetsbaar voor veranderingen in de ondergrond, door zelfs kleine plaatselijke verlagingen in de ondergrond komt er spanning te staan op de constructie.

Het dringende advies van Deltares was in ieder geval aan de Oosterpoortzijde  te werken met een andere bouwmethode en wel met onderwaterbeton, waarvoor geen diepe bemaling nodig is. Gezien de kosten kiest CHP stelt nu voor om deze bemaling nog wel op het westelijk deel van de Verdiepte Ligging toe te passen. 

Maar Deltares stelt, dat vóór zij tot deze keuze kunnen overgaan, CHP veel en veel meer onderzoek naar de ondergrond en water zou moeten uitvoeren. Dit zou op veel plekken moeten gebeuren, aangezien de tunnel op de Hondsrug ligt, die een zeer grillige ondergrond kent en om de zoveel meter weer anders kan zijn.  

Van de nadere onderzoeken die voor het andere deel van de tunnel noodzakelijk werden geacht, zien wij nagenoeg niets terug in het huidige plan. 

Dit, terwijl bij eerdere bouwprojecten op de Hondsrug, zoals o.a. de parkeergarage onder de Westerhaven, het Zuiderdiep en bij de Gasunie grote problemen opleverden, omdat niet van te voren gedegen onderzoek was gedaan naar de bodemgesteldheid daar. Ook het plaatsen van de Helperzoomtunnel mislukte eerder om die reden meerdere keren. 

En, tot slot, en niet onbelangrijk om te vermelden: schade veroorzaakt door veranderingen in het grondwaterpeil zullen veelal  niet onder de opstalverzekering vallen

Althans dat blijkt uit navraag door een aantal van ons.

Check dus bij je eigen verzekeraar of deze schade onder de opstalverzekering valt, en wat zij adviseren ten aanzien van nulmetingen van je huis. Raadpleeg ook je rechtsbijstandverzekering als je die hebt en vraag deze advies. 

Kortom: alle reden om een Zienswijze in te dienen.

Hieronder vind je een Voorbeeld Zienswijze.

Deze kun je downloaden (klik op de link), kopiëren, aanvullen met andere bezwaren of zelf een Zienswijze formuleren en op de post doen. 

Hoe dan ook, maar doe het wel.

Alle bovengenoemde stukken staan op onze website. Scroll bij de stukken onder http://groningenverdientbeter.nl/category/vergunning/ en  http://groningenverdientbeter.nl/category/rapport/.

Tot slot nog het verzoek om deze Nieuwsbrief per mail door te sturen aan je buren, en aan vrienden en bekenden in een van de 3 buurten.

En zou je de GVB (peter@burrie.eu) een kopie willen mailen van jouw ingediende Zienswijze? Alvast veel dank.