Wie durft de stekker uit de Ringweg te trekken?

Het moest en zou er doorheen gedrukt worden. En dat mocht wel wat kosten. Dat was de mening van Rijkswaterstaat en naar wij nu weten ook van het Gemeentebestuur en College van Gedeputeerde Staten Groningen over de plannen voor de aanpak Ringweg Zuid. Geen discussies meer over een plan dat op essentiële punten afweek van eerder geformuleerde uitgangspunten. Geen gedonder meer met protesterende bewoners van Groningen Zuid die hun wijk aangetast zagen. Geen gedoe over milieunormen, snel actie voordat die normen op 1-1-2015 strikter zouden worden.

Zo werd in 2010 de heer Jos Hillen aangesteld als projectdirecteur van de ARZ. Hij moest ervoor zorgen dat de plannen voor het oplossen het file leed van Groningen opgelost werd. De A7 is een onderdeel van de Ringweg Groningen, maar ook de doorgaande weg van Amsterdam naar Hamburg. En op zo’n weg hoort geen kruispunt met stoplichten. In de jaren 90 werden vele varianten onderzocht, allen met het uitgangspunt een scheiding ter maken tussen het doorgaande verkeer van Amsterdam naar Hamburg en het lokale verkeer. Na het sneuvelen van de zuid tangent tussen Groningen en Haren werd het een A7 met een aparte parallelweg voor het lokale verkeer. Door ruimtegebrek ging dat plan niet door. De Ringweg werd een snelweg dwars door de stad, belangrijke open afritten vervielen. Het lokale verkeer moet zijn weg door woonwijken vinden. Gevaarlijk, vervuilend, weg rust in woonwijken. Dat weerstand zou ontstaan tegen deze plannen was niet verwonderlijk.

Zo werd de heer Jos Hillen aangesteld, met nog 4-5 medewerkers van zijn adviesbureau, kosten tezamen ongeveer € 2.8 milj. Om het plan er doorheen te drukken. Politici keurden de plannen goed, overrompeld door de kracht van het projectbureau onder leiding van Hillen en zijn secondant Hajema. Ook een externe consultant.

De afgelopen periode beginnen verschillende politici te beseffen dat ze plannen hebben goedgekeurd die grote negatieve gevolgen voor de inwoners hebben. Dat ze niet afdoende waren geïnformeerd over de risico’s en nadelen van de plannen. Dat de Gemeente Groningen zelf in 2012 een rapport had uitgebracht waarin staat dat de huidige Ringweg niet op die plaats mag liggen gezien de gevaren voor omwonenden, wisten ze niet. Veel te dicht bij huizen en scholen. Dat in de fietsstad Groningen niet aan de fietsers was gedacht bij het maken van de plannen. Dat een derde van de speelweide van zwembad de Papiermolen verdwijnt en kinderen straks heerlijk de uitlaatgassen van de vlakbij gelegen nieuwe weg mogen inademen werd afgedaan met de uitspraak “een groot Julianaplein is van hoger belang dan een zwembad”. Dat kunnen bewegen voor kinderen en ouderen essentieel is, niet van belang. Dat het noordelijk deel van de Wijert, nu al geen goede wijk, ingeklemd wordt door drukke wegen en zijn nog kleine beetje groen en speelruimte voor kinderen geheel verliest en verpaupert, jammer dan. Dat de luchtvervuiling zeker bij de openingen tussen de deksels alle milieunormen zal overschrijden, ach, dat is maar op een enkel plekje. De inrichtingsplannen voor de wijken komen nu pas naar buiten, wanneer alles al vast lijkt te liggen. Wat blijkt, de wijken krijgen de ellende van veel meer auto’s. De inrichtingsplannen kunnen nergens zorgen voor meer veiligheid en minder verkeer. Dat er nu een veel beter alternatief is dat veel minder kost en vrijwel alle bezwaren ondervangt, jammer, mooi plan maar te laat. De essentie van dit nieuwe plan is, minder auto’s en met name minder vrachtauto’s over de Ringweg, een veel kleiner Julianaplein en het laten bestaan van grote delen van de huidige Ringweg, inclusief de op en afritten bij de Hereweg en Oosterpoort. De A7 gaat onder het Hoornesediep door, het Julianaplein komt grotendeels ondergronds. Het plan kost ook nog € 300 milj minder dan het huidige plan, het overgebleven geld kan besteed aan verbeteren van wegen elders waardoor vrachtauto’s worden geweerd van de Ringweg. Minder vrachtauto’s, minder vervuiling, minder lawaai.

Waarom durft geen enkele politicus de stekker uit het plan te trekken, terwijl zo duidelijk is dat het plan zeer veel nadelen voor de inwoners van Groningen Zuid heeft en het er doorheen gedrukt is door iemand die daarvoor speciaal was aangesteld. Het is toch niet erg te bekennen dat een besluit genomen is op informatie van het projectbureau die onvolledig was. Waart de schaduw van Hillen nog steeds rond? Bang om financiële steun uit den Haag te verliezen en daarom nu maar een slecht plan in plaats van geen plan? Is het verboden toe te geven dat er nu een beter plan ligt, niet afkomstig van het projectbureau?

Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een partij die nu de stekker uit de plannen durft te steken, zal daar zeker door inwoners van Groningen Zuid voor beloond worden.

Opinie: Zoek een alternatief plan voor de ringweg

Uit: DvhN, 22 februari | Door: Pieter Sauer

De plannen voor de Ring Zuid in de stad Groningen zijn de bewoners van aangrenzende wijken een doorn in het oog. Hun bezwaren laten zich niet wegnemen. Gepleit wordt voor een nieuw plan.

Bewoners van Groningen Zuid maken zich al jaren zorgen over de gevolgen die de plannen voor de Ring Zuid hebben voor de veiligheid op en rond de weg, over de toename van verkeer op straten in de woonwijken, over de onveiligheid voor fietsers, het slopen van bomen en het aantasten van het leefgebied van bijzondere vleermuizen. De Raad van State deelde in een tussenuitspraak in september 2015 deze zorgen, het projectbureau (Rijkswaterstaat) moest een deel van het huiswerk overmaken.

Huiswerk
Onlangs is het huiswerk, opgesteld door onafhankelijke experts, openbaar gemaakt. Op 16 punten op de toekomstige weg is sprake van een ernstige afwijking met een serieus ongevallenrisico, waarvoor verbeteringen dringend gewenst zijn. Op 27 punten werden afwijking geconstateerd van datgene wat gebruikelijk is. Herstel is gewenst vanwege het negatieve effect op de verkeersveiligheid. Ten slotte waren er nog 5 observaties die ook aanpassing behoeven. Een prachtige score! En het projectbureau neemt dit alles heel serieus. Op 6 van de 16 punten met een serieus ongevallenrisico worden maatregelen genomen. Dat is toch mooi. Op de andere 10 punten moet de weggebruiker gewoon heel goed opletten, komt alles wel goed. Heerlijk, zo’n veilige weg.

Het rapport begint opmerkelijk. “De uitwerking van het 9 km lange plan omvat wegvakken met 2 tot 4 rijstroken, 2 knooppunten, 6 ongelijkvloerse kruisingen een verdiept tracé. Ook op de A28 zijn twee aansluitingen. Vanwege de gestelde randvoorwaarden resulteert dit in een ontwerp dat zelfs niet altijd aan de minimale eisen voldoet. De weggebruiker zal in dit complexe verkeerssysteem op een veilige manier zijn weg moeten zien te vinden: onzeker gedrag bij de te volgen route, de te kiezen rijbaan en de aan te houden rijstroken. Hij zal hierbij constant zoeken naar bevestiging. Desoriëntatie vanwege de vele verbindingswegen en toe-en afritten is aan de orde”.

Geen geluiden over de risico’s
Opvallend is dat nergens in het rapport gesproken wordt over de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen dwars door de stad. Ook niet over de luchtvervuiling die bij de openingen naast de deksels alle normen zal overschrijden. Ook niet over de toename van verkeer door de wijken. Als we daarover ook nog zouden horen, bleef er wel heel weinig van dit prachtige plan over.

Maar geen nood. Binnenkort krijgen alle Stadjers en Ommelanders een boekje in de bus hoe ze veilig over de ringweg hun bestemming kunnen vinden. Voor niet Groningers wordt bij de provinciegrens een informatiepunt ingericht.

Aan de fietsers is ook gedacht, die mogen via een 7 meter hoge loopbrug van Zuid naar Noord over de Ringweg. Heel goede oefening voor de conditie. Voor de vleermuizen worden straks bij de weg bordjes geplaatst met daarop de beste vliegroute. Bovendien krijgen de vleermuizen vliegles om de weg over te kunnen steken. Medewerkers van het projectbureau leren inmiddels vleermuizentaal om de vleermuizen te helpen oversteken.

Alternatief
Het huidige plan is fantastisch in zijn ingewikkeldheid en kosten. En we weten nu zeker, ook niet zonder risico’s voor de weggebruikers. Gelukkig is er een alternatief dat veel eenvoudiger is, de problemen van het huidige plan niet kent en ook nog eens 270 miljoen euro goedkoper is. Wat houdt de politici nu nog tegen dit alternatieve plan heel snel te laten doorrekenen? De procedure bij de Raad van State loopt nog wel even, dus laten we deze tijd nuttig besteden!