Opinie: Zoek een alternatief plan voor de ringweg

Uit: DvhN, 22 februari | Door: Pieter Sauer

De plannen voor de Ring Zuid in de stad Groningen zijn de bewoners van aangrenzende wijken een doorn in het oog. Hun bezwaren laten zich niet wegnemen. Gepleit wordt voor een nieuw plan.

Bewoners van Groningen Zuid maken zich al jaren zorgen over de gevolgen die de plannen voor de Ring Zuid hebben voor de veiligheid op en rond de weg, over de toename van verkeer op straten in de woonwijken, over de onveiligheid voor fietsers, het slopen van bomen en het aantasten van het leefgebied van bijzondere vleermuizen. De Raad van State deelde in een tussenuitspraak in september 2015 deze zorgen, het projectbureau (Rijkswaterstaat) moest een deel van het huiswerk overmaken.

Huiswerk
Onlangs is het huiswerk, opgesteld door onafhankelijke experts, openbaar gemaakt. Op 16 punten op de toekomstige weg is sprake van een ernstige afwijking met een serieus ongevallenrisico, waarvoor verbeteringen dringend gewenst zijn. Op 27 punten werden afwijking geconstateerd van datgene wat gebruikelijk is. Herstel is gewenst vanwege het negatieve effect op de verkeersveiligheid. Ten slotte waren er nog 5 observaties die ook aanpassing behoeven. Een prachtige score! En het projectbureau neemt dit alles heel serieus. Op 6 van de 16 punten met een serieus ongevallenrisico worden maatregelen genomen. Dat is toch mooi. Op de andere 10 punten moet de weggebruiker gewoon heel goed opletten, komt alles wel goed. Heerlijk, zo’n veilige weg.

Het rapport begint opmerkelijk. “De uitwerking van het 9 km lange plan omvat wegvakken met 2 tot 4 rijstroken, 2 knooppunten, 6 ongelijkvloerse kruisingen een verdiept tracé. Ook op de A28 zijn twee aansluitingen. Vanwege de gestelde randvoorwaarden resulteert dit in een ontwerp dat zelfs niet altijd aan de minimale eisen voldoet. De weggebruiker zal in dit complexe verkeerssysteem op een veilige manier zijn weg moeten zien te vinden: onzeker gedrag bij de te volgen route, de te kiezen rijbaan en de aan te houden rijstroken. Hij zal hierbij constant zoeken naar bevestiging. Desoriëntatie vanwege de vele verbindingswegen en toe-en afritten is aan de orde”.

Geen geluiden over de risico’s
Opvallend is dat nergens in het rapport gesproken wordt over de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen dwars door de stad. Ook niet over de luchtvervuiling die bij de openingen naast de deksels alle normen zal overschrijden. Ook niet over de toename van verkeer door de wijken. Als we daarover ook nog zouden horen, bleef er wel heel weinig van dit prachtige plan over.

Maar geen nood. Binnenkort krijgen alle Stadjers en Ommelanders een boekje in de bus hoe ze veilig over de ringweg hun bestemming kunnen vinden. Voor niet Groningers wordt bij de provinciegrens een informatiepunt ingericht.

Aan de fietsers is ook gedacht, die mogen via een 7 meter hoge loopbrug van Zuid naar Noord over de Ringweg. Heel goede oefening voor de conditie. Voor de vleermuizen worden straks bij de weg bordjes geplaatst met daarop de beste vliegroute. Bovendien krijgen de vleermuizen vliegles om de weg over te kunnen steken. Medewerkers van het projectbureau leren inmiddels vleermuizentaal om de vleermuizen te helpen oversteken.

Alternatief
Het huidige plan is fantastisch in zijn ingewikkeldheid en kosten. En we weten nu zeker, ook niet zonder risico’s voor de weggebruikers. Gelukkig is er een alternatief dat veel eenvoudiger is, de problemen van het huidige plan niet kent en ook nog eens 270 miljoen euro goedkoper is. Wat houdt de politici nu nog tegen dit alternatieve plan heel snel te laten doorrekenen? De procedure bij de Raad van State loopt nog wel even, dus laten we deze tijd nuttig besteden!