Verzonden mail aan de raad

Geachte Raadsleden,

Hierbij willen wij u in kennis stellen t.a.v. van het verzoek van de belangenvereniging ‘Groningen Verdient Beter’ aan de Vaste Kamer Commissie I & M van de Tweede Kamer voor een onderzoek naar betere alternatieven voor de ZRW. Ons verzoek wordt ondersteund door een recent opgestelde petitie die thans door bijna 1000 inwoners getekend is.

Het verzoek aan de Vaste Kamercommissie is voorzien van bijbehorende documenten, zie bijlage. [bijlages niet bijgesloten in dit bericht – sitebeheerder Groningenverdientbeter.nl]

  • Brief aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid
  • Het beoordelinggsrapport van het Instituut Fysieke Veiligheid
  • Verkeersveiligheids Audit uitgevoerd door Haskoning/DHV
  • De nog steeds niet  beantwoorde brief dd. 22 mrt. 2016 gericht aan wethouder de Rook

Voorts kunnen wij u nog berichten over de brief van de hoofddirectie bestuurlijke en juridische zaken I&M “reactie op beroepschriften en zienswijzen” in punt 5.2.4. beschrijft dat de overkappingen tunnels zijn welke moeten voldoen aan de tunnel categorie A, zie bijlage verweerschrift MiniM.

GVB ziet de erkenning dat de overkappingen tunnels zijn categorie A, niet als een overwinningGVB is slechts uitgegaan van de zeer strenge (Eur.) regels die het transport van gevaarlijke stoffen omgeven. Wijl willen u erop wijzen dat er slechts enkele tunnels in Nederland aan de cat. A voldoen. De Roer –en Swalmentunnel zijn de bekendste omdat deze al vele malen in het nieuws zijn geweest van wege uitval. Ook de inbedrijfstelling destijds was een drama. Aangezien straks in de ZRW drie van deze “A” tunnels achter elkaar liggen kunt u zich de komende ellende wel goed voorstellen. Groningen wordt daarmee echt onbereikbaar!

Met de tunnelclassificatie A, blijkt dat u als Raad volledig misleid bent maar ook de inwoners van de stad Groningen die jarenlang niet beter wisten dan dat de overkappingen niet onder de wet- en regelgeving vielen vanwege de lengte < 250m. Deze misleiding is goed na te gaan in door een WOB procedure verkregen verslagen “Veiligheid en Ontwerp” van het projectbureau, zoals: om juridisch ervan verzekerd te zijn dat de overkappingen echt korter zijn dan 250m, wordt dit onderwerp in verschillende vergadersessie behandeld. Ook is daarin te lezen hoe de voetgangers vluchtroute 0,75m wordt wegbezuinigd tot ongenoegen van de veiligheidsdiensten.

Verder kunnen wij u berichten, dat wij in onze korte ontmoeting op16 juni in de tweede kamer met de CDK dhr. Paas hem konden inlichten over de enorme boosheid die er heerst in de zuidelijke wijken met name in Helpman door de maatregelen die zichtbaar worden. Bewoners worden zich ervan bewust wat het weghalen van de op- en afritten vanaf de Hereweg betekent.

Dan te weten dat er alternatieven zijn die de bestaande infrastructuur grotendeel intact laten, daardoor 270 milj. goedkoper is en genoemde nadelen niet heeft voor de wijken. Het is bijzonder triest te beseffen dat u in uw functie van volksvertegenwoordiger daarvoor niet de geringste inspanning levert.

Hoe politiek gevoelig de ringweg ligt en alles daar om heen, is gebleken in de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Als de plannen volledig tot uitvoer komen is helderziendheid niet benodigd om te wijzen op de politieke aardverschuiving die de ringweg teweeg zal brengen.

Met groet,

P.H. Burrie

Veiligheidsadviseur voor GVB