Gemeenteraad wordt misleid

Dat wethouder de Rook, samen met Rijkswaterstaat, koste wat het kost de aanpak Ringweg Zuid er doorheen wil drukken, is wel bekend. En het mag wat kosten. Iedereen wordt overladen met prachtige flyers en gelikte presentaties. Minder bekend is hoe zij achter de schermen dit doel proberen te bereiken. Hoe de gemeenteraad bewerkt wordt om de plannen goed te keuren. Hoe ze proberen burgers buitenspel te zetten.

Wethouder de Rook vertelt bij herhaling in de Gemeenteraad dat hij een goed contact heeft met de inwoners van Groningen Zuid en naar hun suggesties en bezwaren luistert. Helaas doet hij dat zeer selectief, je krijgt de Rook alleen te spreken wanneer hij vooraf weet dat je het met de plannen eens bent. Meerdere malen hebben inwoners die kritisch staan ten opzichte van de plannen geprobeerd een afspraak met de Rook te maken, maar de Rook weigert hen te ontvangen. Een gesprek met inwoners die bezwaren hebben tegen de plannen heeft geen zin, want de plannen gaan gewoon door. Geen van de aangedragen alternatieven wordt onderzocht, alles wordt direct terzijde geschoven. Burgerparticipatie volgens D”66.

Op 1 september jl. vond de tweede hoorzitting plaats bij de Raad van State. In september 2015 had de Raad van State het projectbureau opdracht gegeven nader onderzoek uit te voeren naar de fietserstunneltunnel bij de Papiermolen, de veiligheid op en rond de aan te leggen weg en de gevolgen voor vleermuizen. Wel heel opvallend is hoe verschillend de antwoorden van de projectorganisatie, waar de Rook deel van uitmaakt, op deze vragen waren bij de Raad van State en wat de Rook de Gemeenteraad vertelt. Over de tunnel bij de Papiermolen zegt het projectbureau tegen de Raad van State dat ze een alternatief plan opgesteld door een onafhankelijk bureau op verzoek van buurtbewoners, niet hebben onderzocht omdat hun plan, een 7 meter hoge loopbrug goed is. De Rook zegt tegen de Gemeenteraad dat het alternatief van bewoners goed onderzocht is maar niet kan. De onderzoeken naar de veiligheid op de aan te leggen weg laten overduidelijk zien dat de weg onveilig is, grote kans op ongelukken. Tegen de Raad van State zegt het projectbureau dat ze niet goed weten hoe om te gaan met een dergelijk onderzoek als het tracé besluit al genomen is, de Rook zegt tegen de Gemeenteraad dat je altijd wel iets vindt waarom een weg niet veilig zou zijn. Dat dit soort onderzoek niet geschikt is voor een weg dwars door de stad. Alsof een weg dwars door de stad niet juist extra veilig zou moeten zijn. Over de vleermuizen zegt de Rook dat die geen gevaar lopen, bij de Raad van State kan Rijkswaterstaat allen zeggen dat het niet bewezen is dat vleermuizen gevaar lopen. Tegen de Gemeenteraad zegt de Rook dat de nieuwe weg veiliger wordt dan de huidige. Hierbij zegt hij niet dat hij een vergelijking maakt met de weg voor de aanpassingen in 2009. Sinds de aanpassingen is er bijna geen ongeluk meer geweest op de Ringweg, en de nieuwe weg wordt juist onveilig. Hoezo veiliger?

De nieuwe weg moet en zal er komen. Alles lijkt geoorloofd om dat doel te bereiken. Wij als inwoners staan buitenspel en zitten straks met de brokken. Maar dan is de Rook vast al naar een andere functie en Rijkswaterstaat met een ander project bezig.

Nieuwsbrief Groningen Verdient Beter 14 september 2016

Beste lezer,

Ondanks alle berichten van de project organisatie Aanpak Ringweg Zuid en het feit dat de project organisatie al met zaken als het omleggen van leidingen en aanpassingen op wegen is begonnen, is de strijd nog steeds niet gestreden.

Op 1 september 2016 was er een tweede hoorzitting bij de Raad van State. Hierbij kwamen vier zaken aan de orde: het vervallen van de fietstunnel bij de Papiermolen en de bouw van een 7 meter hoge loop/fietsbrug als vervanging, de veiligheid op de weg, de veiligheid van bewoners rond de weg en de aantasting van het leefgebied van vleermuizen.

De heer en mevrouw ter Veer hadden een ingenieursbureau in Delft gevraagd te onderzoeken of de fietstunnel bij de Papiermolen niet gehandhaafd kon worden. Het projectbureau heeft bij herhaling gezegd dat deze tunnel moet vervallen en dat de loop/fietsbrug daarvoor in de plaats komt. Het ingenieursbureau had in een plan duidelijk gemaakt dat de fietstunnel wel degelijk behouden kon worden. De ambtenaar van de Gemeente Groningen kon de leden van de Raad van State niet uitleggen wat er mis was met het plan uit Delft.

Eigenlijk hadden ze het plan ook helemaal niet goed bekeken, want zoals de advocaat van Rijkswaterstaat zei “ wij hebben zelf een goed plan, dan hoeven wij niet naar alternatieven te kijken”. Het goede plan van Rijkswaterstaat is de 7 meter hoge loop/fiets brug. Hoe de Raad van State hierover denkt, moeten we afwachten.

Vervolgens kwam de veiligheid op en rond de Ringweg ter sprake. Over de veiligheid op de nieuwe weg zijn drie rapporten gemaakt, die alle drie duidelijk maken dat de weg zeer gevaarlijk wordt voor verkeersdeelnemers. Het is, eenvoudig gezegd, een te complexe weg in een te kleine ruimte. Onvoldoende ruimte voor invoegstroken, op en afritten die zo dicht bij elkaar liggen dat automobilisten in de war zullen raken en een verkeerde rijbaan zullen kiezen, te smalle rijbanen in de “tunnels”. Rijkswaterstaat kwam in hun betoog niet veel verder dan dat ze nog niet zo gewend waren aan dit soort rapporten over verkeersveiligheid.

De eisen zoals genoemd in de rapporten waren bedoeld voor een nieuwe weg in een open gebied, niet voor deze weg in de stad. Alsof de weg in een stad niet juist extra veilig moet zijn omdat er huizen vlak bij de weg staan. En de weg druk gebruikt wordt door veel mensen die de weg opgaan en verlaten.

De veiligheid rond de Ringweg werd ook niet echt duidelijk. Er ligt een rapport uit 2012 van de Gemeente Groningen waarin duidelijk staat dat de huidige Ringweg er niet mag liggen omdat dit te gevaarlijk is voor omwonenden. Als een tankauto geladen met vloeibaar gas ontploft, zullen er vele doden vallen. Rijkswaterstaat had een nieuw rapport laten maken waaruit zou blijken dat de huidige weg wat betreft het risico binnen aanvaardbare normen blijft. In de nieuwe situatie zou dat ook zo zijn, omdat de weg deels door “tunnels” gaat.

Maar de tunnels hoefden weer niet aan veiligheids voorschriften te voldoen. Rijkswaterstaat had, tot verbazing van de Raad van State, geen verklaring voor het feit dat een rapport de weg thans te gevaarlijk vindt voor de omgeving, maar een ander rapport niet.

Rijkswaterstaat dacht duidelijk “wij hebben een rapport dat het zo kan, dan gaan we niet kijken naar een ander rapport dat dat tegenspreekt”. Zo eenvoudig is dat. Ook hierover wachten wij in spanning op de mening van de Raad van State.

Tenslotte kwamen de vleermuizen ter sprake. Ondanks een zeer gloedvol betoog van mevr. Klarissa Nienhuis , vrezen wij dat dit geen belangrijk argument meer is voor de Raad van State. De Minister is volgens de wet alleen in overtreding wanneer bij aanleg van de weg het al zeker is dat vleermuizen of andere dieren en planten bedreigd zijn. Hoe aannemelijk het ook is dat vleermuizen in hun bestaan bedreigd worden, het valt niet met zekerheid te bewijzen. Rijkswaterstaat zegt dat de vleermuizen wel over de 7 meter hoge loop/fiets brug over de weg kunnen gaan. De vleermuizen gaat dit vrijwel zeker niet doen, maar er is geen onderzoek die zegt dat ze het niet doen. Maar zolang niemand kan bewijzen dat vleermuizen het niet doen, mag de minister haar besluit nemen.

Kortom, er waren veel onzekerheden tijdens de tweede hoorzitting bij de Raad van State, onzekerheden die Rijkswaterstaat niet kon wegnemen. Met enig vertrouwen wachten wij de uitspraak van de Raad van State af, de uitspraak wordt medio oktober verwacht.

Pieter Sauer

Ingezonden brief DvhN – 3 september 2016

Binnenkort komt de vergunningsaanvraag voor de verbouw van de Ringweg Zuid voor de Raad van State, zo konden we lezen in de krant van 26 augustus. De stellingen zijn al lang geleden ingenomen en gemeentebestuur en omwonenden staan lijnrecht tegenover elkaar. Zelf ben ik geen inwoner van de Stad en dus niet direct betrokken, maar wel oud-verkeerskundige en daarom een korte objectieve analyse van mijn kant.

De kern van het probleem van de Ringweg Zuid ligt hem in het feit dat men de afwikkeling van het lokale ringwegverkeer wenst te combineren met de afwikkeling van het (inter)nationale snelwegverkeer. Deze twee soorten van verkeer hebben echter volstrekt tegenstrijdige kenmerken en belangen. Lokaal verkeer is gebaat bij een kleinschalige en fijnmazige infrastructuur gericht op optimale bereikbaarheid (bestemmingsgericht). Internationaal verkeer is gebaat bij een grootschalige en grofmazige infrastructuur gericht op optimale doorstroming (‘doordenderen’).

Voorbeelden uit heel Europa (bijv. Ruhrgebied) laten zien dat het willen realiseren van deze combinatie op één en dezelfde weg volstrekt niet werkt. Niet raar dus dat partijen hierdoor lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Wel opvallend trouwens dat de gemeente Groningen als lokale overheid daarbij vooral de belangen van het (inter)nationale verkeer lijkt te behartigen en minder die van het lokale verkeer. De oplossing van de patstelling ligt in het loslaten van het uitgangspunt beide soorten van verkeer via één en dezelfde weg te willen afwikkelen.

Zandeweer, Goos Gosling Slotegraaf