Persbericht GVB: Zuidelijke Ringweg Groningen wordt aangelegd op verkeerde plek

Geachte lezer, 

Groningen Verdient Beter (GVB) heeft de Minister van I en W een verzoek tot handhaving met betrekking tot het Tracébesluit A7 / N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 ( 2014 inclusief latere wijzigingen) gestuurd.  Zie de bijlagen.  

De Minister wordt verzocht om het verzoek met urgentie te behandelen omdat door de huidige uitvoering onomkeerbare schade wordt toegebracht aan de omgeving van het Tracé, een uitvoering welke niet is gebaseerd op dit Tracébesluit. 

Het Tracebésluit bevat een tegenstrijdigheid tussen de tekst (I) en de Kaarten (II). In de tekst ( I 1.13) wordt geëist dat de as van de nieuw aan te leggen weg maximaal 2 meter, onder voorwaarden uitbreidbaar naar 4 meter, mag verschuiven ten opzichte van de as van de oude weg. Uit de kaarten blijkt dat m.n. bij de verdiepte ligging de nieuwe weg bijna een complete weghelft naar het zuiden opschuift. Daarnaast blijkt dat op deze Kaarten(II) de weg onvoldoende breed is weergegeven. Er is minimaal geen rekening gehouden met de breedte van de dienstentunnel welke aan de zuidkant zal worden geplaatst en de daadwerkelijke breedte van de aan te leggen weg. Ook dit draagt bij aan de verschuiving van de as van de weg naar het zuiden. 

Uit de bereikbaarheidsdocumenten en de realisatiewijze blijkt dat de weg óók niet conform de Kaarten (II) wordt aangelegd. De weg wordt ten zuiden van de noordelijke helft van de oude weg aangelegd. Met name in het gebied van de verdiepte ligging, rond de Verlengde Hereweg tot en met het Winschoterdiep zijn in de uitvoering nog grotere verschuivingen ten opzichte van de as van de oude weg gepland. Voor de constructie van de verdiepte ligging zijn damwanden met bekisting en werkruimte nodig welke extra ruimte vragen aan beide zijden van de weg. Hierdoor zal de verdiepte ligging naast de resterende oude noordelijke viaduct helften zoals aan de Verlengde Hereweg en de Helperzoom nog een extra paar meter naar het zuiden opschuiven.  Omdat de weg ten zuiden van de noordelijk oude weghelft wordt aangelegd betekent dit dat de weg ter hoogte van het Kempkenspad en Kempkensberg  twee à drie rijbanen naar het zuiden schuift ten opzichte van de kaart (II). Welke gevolgen dit heeft voor de kromming van de weg is niet duidelijk. Goedgekeurde ontwerpen en realisatieplannen en ontwerpen zijn niet beschikbaar voor de inwoners van Groningen

Het geheel aan verschuivingen in de praktijk leidt ertoe dat de TB-grenzen worden geraakt zo niet overschreden. 

De Minister wordt verzocht als bevoegd gezag voor de Zuidelijke Ringweg Groningen met spoed de werkzaamheden aan de weg te staken en hiertoe opdracht te geven aan RWS. Aan formele beginselen als bijvoorbeeld het rechtszekerheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel wordt gezien bovenstaande niet voldaan. Het vertrouwen van de inwoners in de overheid wordt geschaad. 

Door al deze verschuivingen staan alle onderzoeken die aan de basis hebben gestaan van dit Tracébesluit ter discussie. Op grond van het te nemen besluit van de Minister over het juiste traject van dit Tracé moeten deze onderzoeken minimaal vooraf worden gecontroleerd en geactualiseerd. 

De verschuivingen leiden tot extra kap en schade aan bomen van onder andere het Sterrebos. Het nu slaan van damwanden en het ontgraven op een onjuiste plaats leidt tot onomkeerbare schade aan de diepere ondergrond, keileemlagen en grondwaterstromen. Dit heeft verregaande gevolgen voor de grondwaterstand voor de resterende bomen van het Sterrebos. Het heeft ook verregaande gevolgen voor de aan te leggen verdiepte ligging op de juiste plaats. Doorsnijding van keileemlagen en grondwaterstromen kan o.a. leiden tot ongewenste wel in en naast de de verdiepte ligging.

Een tracé conform de huidige realisatie leidt tot extra schade voor de gezondheid van bewoners van aanliggende woningen, van medewerkers van aangrenzende kantoren en bedrijven en van kinderen die spelen en zwemmen in het openluchtbad de Papiermolen. 

De Minister wordt gevraagd helderheid te geven over de inconsistenties in het Tracébesluit en tussen het Tracébesluit en de realisatieplannen en terug te keren naar de tekst van het Tracébesluit. 

Met vriendelijke groet, 

Namens GVB

Brenda Bolt