Herinrichting Helperzoom (ingezonden stuk in DvhN 30-3-2020)

Na de herinrichting van de Helperzoom in Groningen gaan er doden vallen. Ongelooflijk, te gek voor woorden, dat zoiets door de ambtenarij gedaan mag worden. Een oplossing kost wat betreft de aanleg niks: maak een goot in het verlengde van het snelfietspad, leg er een betonnen deksel over en je hebt een fietstunnel! Fietsers en auto’s kunnen dan ongehinderd doorrijden. Groningen noemt zich toch al jaren fietsstad? Nou, laat dat hier dan eens zien. Wat heb je aan een stadsbestuur waarin verantwoordelijke wethouders van D’66 en twee Groenlinksers er voor de kleur inzitten? Hetzelfde bij de bomenkap voor het nieuwe Zernike-fietspad. Ingenieursbureau West 8 inhuren voor een fietspad, dat precies door alle 65 dikke bomen moet die er al jaren staan. Blijkbaar weinig creativiteit op zo’n kantoor. Docenten van RUG en Hanze en Bomenridders komen vergeefs met alternatieven. Idem dito bij de lindes voor de Aa-Kerk. Waar zijn dan die wethouders? Paraafje bij ’t kruisje? En waar is onze gemeenteraad? Groningen Fietsstad? Groningen een groene stad?

Groningen, Ebel Glastra

Nieuwsbrief #2

Dringende Oproep: dien z.s.m. een Zienswijze in bij het Waterschap Hunze en A’s.

Beste lezer, 

Door het Coronavirus zijn we in uitzonderlijke tijden beland, die ons hele leven ontregelen.

Dat kan ook gaan gelden voor onze huizen, als het bemalingsadvies inclusief bouwmethode van de aannemers Combinatie Herepoort (CHP) voor de aanleg van het  verdiepte deel, de tunnel, van de nieuwe Ring Zuid doorgaat. Voor dit plan heeft de CHP een Wateronttrekkingsvergunning nodig van het Waterschap Hunze en Aa’s. 

Dit plan kan leiden tot verzakkingen, scheuren en andere schade aan onze, grotendeels oude huizen met name in de wijken Herewegbuurt, Helpman en Oosterpoort. Daarnaast kan het leiden tot een verspreiding van giftige stoffen uit de diepere ondergrond naar bodem en oppervlakte water. 

De ontwerpvergunning met het bijbehorende  “Bemalingsadvies”, ligt nu ter inzage bij het waterschap. Inwoners kunnen nu opmerkingen en vragen stellen bij de ontwerp vergunning. Het is vervolgens aan het waterschap om te bepalen wat zij met  ingeleverde opmerkingen doet. Als het waterschap besluit dat de vergunning akkoord is kan alleen daarna via de rechtbank hier tegen in worden gegaan.  

Het indienen van een Zienswijze tegen de Ontwerp watervergunning van het waterschap, heeft haast. 

Ze moeten voor 8 april bij het waterschap binnen zijn, mogen niet digitaal worden aangeleverd worden, maar moeten op papier en per post worden verstuurd.

En om er zeker van te zijn dat ze er op tijd zijn, dringen we er bij jullie op aan ze uiterlijk 3 april op de bus te doen.

Het is van groot belang nu een Zienswijze in te dienen. 

Doe je dat niet, dan heb je later geen poot meer om op te staan, je kunt dan namelijk tegen de definitieve vergunning niet meer in beroep gaan.

Het nu voorliggende bouwplan van CHP baart ons ernstig zorgen.

Het wijkt slechts op een enkel onderdeel af van het eerdere bouwplan, waarop in het vorig jaar verschenen rapport van ingenieursbureau Deltares 

zeer uitgebreide kritiek werd geleverd (“Second opinion bouwkuip Ring Groningen Zuid”). 

Rijkswaterstaat (RWS) had hier eind 2018 opdracht toe gegeven, omdat er grote twijfels waren over de voorgestelde bouwmethode van CHP.

CHP wilde bij de aanleg van de gehele tunnel het grondwater tot een grote diepte tot wel 36 meter diep bemalen voor een hele lange periode (Bronbemaling). Nu is het voorstel om deze bemaling alleen op het westelijk deel van de Verdiepte Ligging toe te passen.

Deltares concludeerde dat deze bemaling en verlaging van de grondwaterstand kunnen leiden tot inklinking van de bodem, welke niet ongedaan gemaakt kan worden met alle gevolgen voor de gebouwen, leidingen en groen van dien. 

Veel huizen rondom de Verdiepte ligging zoals de Oosterpoort, staan direct op het zand, dit wordt een fundering op staal genoemd. Zeker deze huizen zijn kwetsbaar voor veranderingen in de ondergrond, door zelfs kleine plaatselijke verlagingen in de ondergrond komt er spanning te staan op de constructie.

Het dringende advies van Deltares was in ieder geval aan de Oosterpoortzijde  te werken met een andere bouwmethode en wel met onderwaterbeton, waarvoor geen diepe bemaling nodig is. Gezien de kosten kiest CHP stelt nu voor om deze bemaling nog wel op het westelijk deel van de Verdiepte Ligging toe te passen. 

Maar Deltares stelt, dat vóór zij tot deze keuze kunnen overgaan, CHP veel en veel meer onderzoek naar de ondergrond en water zou moeten uitvoeren. Dit zou op veel plekken moeten gebeuren, aangezien de tunnel op de Hondsrug ligt, die een zeer grillige ondergrond kent en om de zoveel meter weer anders kan zijn.  

Van de nadere onderzoeken die voor het andere deel van de tunnel noodzakelijk werden geacht, zien wij nagenoeg niets terug in het huidige plan. 

Dit, terwijl bij eerdere bouwprojecten op de Hondsrug, zoals o.a. de parkeergarage onder de Westerhaven, het Zuiderdiep en bij de Gasunie grote problemen opleverden, omdat niet van te voren gedegen onderzoek was gedaan naar de bodemgesteldheid daar. Ook het plaatsen van de Helperzoomtunnel mislukte eerder om die reden meerdere keren. 

En, tot slot, en niet onbelangrijk om te vermelden: schade veroorzaakt door veranderingen in het grondwaterpeil zullen veelal  niet onder de opstalverzekering vallen

Althans dat blijkt uit navraag door een aantal van ons.

Check dus bij je eigen verzekeraar of deze schade onder de opstalverzekering valt, en wat zij adviseren ten aanzien van nulmetingen van je huis. Raadpleeg ook je rechtsbijstandverzekering als je die hebt en vraag deze advies. 

Kortom: alle reden om een Zienswijze in te dienen.

Hieronder vind je een Voorbeeld Zienswijze.

Deze kun je downloaden (klik op de link), kopiëren, aanvullen met andere bezwaren of zelf een Zienswijze formuleren en op de post doen. 

Hoe dan ook, maar doe het wel.

Alle bovengenoemde stukken staan op onze website. Scroll bij de stukken onder http://groningenverdientbeter.nl/category/vergunning/ en  http://groningenverdientbeter.nl/category/rapport/.

Tot slot nog het verzoek om deze Nieuwsbrief per mail door te sturen aan je buren, en aan vrienden en bekenden in een van de 3 buurten.

En zou je de GVB (peter@burrie.eu) een kopie willen mailen van jouw ingediende Zienswijze? Alvast veel dank.

Raamsaneringsplan

Revisie 06, d.d. 13-6-2017, CHP 

In dit plan is de werkwijze beschreven welke CHP wil hanteren om een beheerste omgang met bodemverontreinigingen te waarborgen. 

CHP onderkent binnen het projectgebied Ring Zuid een aantal gevallen van ernstige bodemverontreiniging.

In het kader van het Ringwegproject zal de grond bouwrijp gemaakt moeten worden voor verschillende civiele werken. Dit plan is gemaakt gezien de omvang van het gebied, de fasering van de werkzaamheden en het feit dat het definitieve ontwerpen en tijdstippen nog niet bekend waren en zijn. 

In dit plan worden de uitgangspunten en de doelstelling van de (sanerings) werkzaamheden beschreven. Met een beschikking op het raamsaneringsplan wil CHP de te nemen saneringsplannen in het kader van de Wet Bodembescherming eenvoudig uitwerken in Plannen van Aanpak in de hoop dat de gemeente Groningen vervolgens met een snelle procedure kan instemmen. 

Het plan is alleen van toepassing op grondverzet binnen gevallen van bodemverontreiniging  die nodig is voor civiele werkzaamheden binnen het project Aanpak Ring Zuid door CHP. 

In een ander plan, wordt beschreven hoe omgegaan wordt met grond buiten de gevallen van bodemverontreiniging. 

Voorbeelden van vervuilde gronden zijn o.a. :

  • bermgrond (2m en 10m) langs de A7: o.a. zink, koper, lood, PAK’s, minerale olie ( deelsaneringsplan (dsp) 8-9-2005, 157403-157403, beschikking MD 05.66737, d.d.4-10 2005)
  • Vrijheidsplein: o.a.  PAK’s (o.a.naftaleen, fenanthreen) (dsp P&SBE4283R002D02, d.d. 16-1-2016; instemming GO-0014-06518, d.d 26-1-2016) + demping met bouw-en sloopmateriaal, bij grondverzet  bodem en evt asbest onderzoek
  • fietstunnel Esperantoweg: o.a.sterke verontreiniging koper, zink, verder nikkel, lood. Door intensief gebruik van de weg is het niet uitgebreid onderzocht.
  • Meeuwerderweg 159: asbest
  • woonwijk De meeuwen ligt op vnl. Aagrunol terrein. Zie elders op deze site. Uit grondwatermonitoring blijkt aanwezigheid arseen boven interventiewaarde. Desondanks worden geen verspreidingsrisico’s verwacht. 2013: minerale olie. “Afhankelijk van het bemalingsadvies dienen mogelijk maatregelen genomen te worden t.a.v. de nog aanwezige grondwaterverontreinigingen ( arseen, kwik). “
  • Paterswoldseweg 139: Bodem: minerale olie, puin, mogelijk asbest; grondwater; xylenen. 
  • Osloweg ( vml. Gremiterrein) 2013: minerale olie, puin. Bij grondverzet asbestonderzoek. 
  • Osloweg 110: puinhoudende grondenverontreinigd met bijna alles. Bij grondverzet asbestonderzoek.
  • Julianaplein demping met onbekend materiaal , bij grondverzet  bodem en evt asbest onderzoek.
  • Sterrebos tot oostelijk deel plangebied: demping met onbekend materiaal materiaal , bij grondverzet  bodem en evt asbest onderzoek.

De ARZ/CHP geven geen inzicht in de ontwerpplannen en de status daarvan.  In hoeverre de hiervoor genoemde gebieden exact worden geraakt door grondverzet is dus niet bekend. In hoeverre de minimaal benodigde onderzoeken al zijn uitgevoerd of niet en wat de eventuele resultaten daarvan zijn, is niet bekend. 

Volgens CHP zullen de werkzaamheden bij de diverse watergangen in sterk verontreinigde bodems plaatsvinden. Samen met de bevoegde waterschappen moeten hier plannen voor opgesteld worden, welke buiten dit saneringsplan vallen.  Ook hier is geen helder beeld van. 

Het plan gaat verder o.a. in op prioritering, ernst van de vervuiling, afvoer van materiaal en depots, etc.