Nieuwsbrief #2

Dringende Oproep: dien z.s.m. een Zienswijze in bij het Waterschap Hunze en A’s.

Beste lezer, 

Door het Coronavirus zijn we in uitzonderlijke tijden beland, die ons hele leven ontregelen.

Dat kan ook gaan gelden voor onze huizen, als het bemalingsadvies inclusief bouwmethode van de aannemers Combinatie Herepoort (CHP) voor de aanleg van het  verdiepte deel, de tunnel, van de nieuwe Ring Zuid doorgaat. Voor dit plan heeft de CHP een Wateronttrekkingsvergunning nodig van het Waterschap Hunze en Aa’s. 

Dit plan kan leiden tot verzakkingen, scheuren en andere schade aan onze, grotendeels oude huizen met name in de wijken Herewegbuurt, Helpman en Oosterpoort. Daarnaast kan het leiden tot een verspreiding van giftige stoffen uit de diepere ondergrond naar bodem en oppervlakte water. 

De ontwerpvergunning met het bijbehorende  “Bemalingsadvies”, ligt nu ter inzage bij het waterschap. Inwoners kunnen nu opmerkingen en vragen stellen bij de ontwerp vergunning. Het is vervolgens aan het waterschap om te bepalen wat zij met  ingeleverde opmerkingen doet. Als het waterschap besluit dat de vergunning akkoord is kan alleen daarna via de rechtbank hier tegen in worden gegaan.  

Het indienen van een Zienswijze tegen de Ontwerp watervergunning van het waterschap, heeft haast. 

Ze moeten voor 8 april bij het waterschap binnen zijn, mogen niet digitaal worden aangeleverd worden, maar moeten op papier en per post worden verstuurd.

En om er zeker van te zijn dat ze er op tijd zijn, dringen we er bij jullie op aan ze uiterlijk 3 april op de bus te doen.

Het is van groot belang nu een Zienswijze in te dienen. 

Doe je dat niet, dan heb je later geen poot meer om op te staan, je kunt dan namelijk tegen de definitieve vergunning niet meer in beroep gaan.

Het nu voorliggende bouwplan van CHP baart ons ernstig zorgen.

Het wijkt slechts op een enkel onderdeel af van het eerdere bouwplan, waarop in het vorig jaar verschenen rapport van ingenieursbureau Deltares 

zeer uitgebreide kritiek werd geleverd (“Second opinion bouwkuip Ring Groningen Zuid”). 

Rijkswaterstaat (RWS) had hier eind 2018 opdracht toe gegeven, omdat er grote twijfels waren over de voorgestelde bouwmethode van CHP.

CHP wilde bij de aanleg van de gehele tunnel het grondwater tot een grote diepte tot wel 36 meter diep bemalen voor een hele lange periode (Bronbemaling). Nu is het voorstel om deze bemaling alleen op het westelijk deel van de Verdiepte Ligging toe te passen.

Deltares concludeerde dat deze bemaling en verlaging van de grondwaterstand kunnen leiden tot inklinking van de bodem, welke niet ongedaan gemaakt kan worden met alle gevolgen voor de gebouwen, leidingen en groen van dien. 

Veel huizen rondom de Verdiepte ligging zoals de Oosterpoort, staan direct op het zand, dit wordt een fundering op staal genoemd. Zeker deze huizen zijn kwetsbaar voor veranderingen in de ondergrond, door zelfs kleine plaatselijke verlagingen in de ondergrond komt er spanning te staan op de constructie.

Het dringende advies van Deltares was in ieder geval aan de Oosterpoortzijde  te werken met een andere bouwmethode en wel met onderwaterbeton, waarvoor geen diepe bemaling nodig is. Gezien de kosten kiest CHP stelt nu voor om deze bemaling nog wel op het westelijk deel van de Verdiepte Ligging toe te passen. 

Maar Deltares stelt, dat vóór zij tot deze keuze kunnen overgaan, CHP veel en veel meer onderzoek naar de ondergrond en water zou moeten uitvoeren. Dit zou op veel plekken moeten gebeuren, aangezien de tunnel op de Hondsrug ligt, die een zeer grillige ondergrond kent en om de zoveel meter weer anders kan zijn.  

Van de nadere onderzoeken die voor het andere deel van de tunnel noodzakelijk werden geacht, zien wij nagenoeg niets terug in het huidige plan. 

Dit, terwijl bij eerdere bouwprojecten op de Hondsrug, zoals o.a. de parkeergarage onder de Westerhaven, het Zuiderdiep en bij de Gasunie grote problemen opleverden, omdat niet van te voren gedegen onderzoek was gedaan naar de bodemgesteldheid daar. Ook het plaatsen van de Helperzoomtunnel mislukte eerder om die reden meerdere keren. 

En, tot slot, en niet onbelangrijk om te vermelden: schade veroorzaakt door veranderingen in het grondwaterpeil zullen veelal  niet onder de opstalverzekering vallen

Althans dat blijkt uit navraag door een aantal van ons.

Check dus bij je eigen verzekeraar of deze schade onder de opstalverzekering valt, en wat zij adviseren ten aanzien van nulmetingen van je huis. Raadpleeg ook je rechtsbijstandverzekering als je die hebt en vraag deze advies. 

Kortom: alle reden om een Zienswijze in te dienen.

Hieronder vind je een Voorbeeld Zienswijze.

Deze kun je downloaden (klik op de link), kopiëren, aanvullen met andere bezwaren of zelf een Zienswijze formuleren en op de post doen. 

Hoe dan ook, maar doe het wel.

Alle bovengenoemde stukken staan op onze website. Scroll bij de stukken onder http://groningenverdientbeter.nl/category/vergunning/ en  http://groningenverdientbeter.nl/category/rapport/.

Tot slot nog het verzoek om deze Nieuwsbrief per mail door te sturen aan je buren, en aan vrienden en bekenden in een van de 3 buurten.

En zou je de GVB (peter@burrie.eu) een kopie willen mailen van jouw ingediende Zienswijze? Alvast veel dank.