Nieuwsbrief #4

Zienswijze Ontwerp watervergunning Hunze en Aa’s
Er zijn ca. 100 zienswijzen ingediend bij het waterschap. Het waterschap schrijft o.a.
• “dat een verlenging is gevraagd van de termijn voor het nemen van een besluit door het waterschap bij de Rijkscoördinator. De termijn is verlengd tot 6 mei 2020 (was 21 april). Dan moet het waterschap alle zienswijzen beoordeeld hebben en een besluit hebben genomen.
• Voor tracébesluiten worden de bevoegdheden van de Minister van Infrastructuur en Milieu op grond van artikel 20 van de Tracéwet in mandaat uitgeoefend door de Rijkscoördinator.
• Op grond van de Tracéwet geldt een verplichte coördinatie bij de besluitvorming met betrekking tot vergunningaanvragen in tracébesluit-projecten. Hier dus het geval.
• Verder is het waterschap wettelijk gezien niet verplicht om een ontvangstbevestiging te versturen. Het waterschap is dit wel van plan. “

Sommigen van u hebben al een ontvangstbevestiging ontvangen.

Verwijderen damwanden


In het Dagblad van het Noorden stond op 25 april 2020 een bericht dat de ARZ en CHP de inwoners ter wille zou zijn indien ze na de realisatie van de ringweg de damwanden zouden laten staan. Dit punt is onjuist. In de Milieu Effect Rapportage, deel water, een uitgangsdocument van het Tracebesluit, staat duidelijk dat deze verwijderd moeten worden. Dit om de stroom van water in de ondergrond naar het noorden niet te verstoren. Niemand wil in de stad te veel of vooral te weinig water.


Wat er wel aan de hand is dat de betaling, de financiering van delen van de ringweg en zeker wat betreft de damwanden, sinds minimaal september 2018 onduidelijk is. De Commissie Hertogh, actief sinds september 2018, zou hier duidelijkheid over moeten verschaffen. Deze geeft echter, na meer dan anderhalve jaar bezig te zijn geweest, nog steeds geen opheldering. De provincie verwijst naar een voortgangsrapportage van de ringweg, maar daarin staat niet veel meer vermeld dan dat dit nog wordt uitgezocht.


De ARZ en CHP hadden vanaf het allereerste begin er voor kunnen kiezen om een mantel om het trilblok te plaatsen. Dit zou de hoeveelheid lawaai met ca 70 a 80% hebben verminderd. Hier kan men nog steeds voor kiezen.
Veel beter voor de inwoners, maar duurder, had men de damwanden ook in kunnen duwen eventueel ondersteund door een crusher . Daarmee hadden ze het overgrote deel van de stad lawaai maar ook trillingen kunnen besparen! Ook nu kan men hier nog steeds voor kiezen!


De hoeveelheid lawaai en trillingen die veroorzaakt worden door het verwijderen van damwanden is vele malen beperkter dan bij het plaatsen van de damwanden. De doorlooptijd en de hoeveelheid lawaai is ca. een kwart van die van het plaatsen van de damwanden. Zowel ingetrilde als ingeduwde damwanden kunnen bij het verwijderen met behulp van een drukmachine worden verwijderd. De hoeveelheid overlast voor de buurt is dan nihil. In bijvoorbeeld het document Omgevingsbeïnvloeding inbrengen en trekken van damwanden, Praktijkrichtlijn, dec 2017 wordt niet alleen in gegaan op de wijze van aanbrengen en verwijderen van damwanden, maar ook op zaken als de verdichting van de grond als gevolg van trillingen, wateroverspanningen, nadien vullen van damwandspleten, uitvoeringswijzen en de invloed daarvan op funderingen en ondergrond, risico’s , monitoring en toetsing, etc..


Het is erg jammer dat de ARZ in haar verantwoording van haar werkwijze niet ingaat op afwegingen welke gemaakt moeten worden bij de bepaling op welke wijze damwanden worden geplaatst dan wel zouden moeten worden verwijderd, rekening houdend met aanleg in een druk stedelijk gebied. Ook over de andere aspecten, uitgangspunten, onderbouwingen, wijze van verantwoording afleggen, etc. zoals deze naar voren komen in bovengenoemd document wordt niet serieus over gecommuniceerd door de ARZ en/of onze politiek verantwoordelijke bestuurders. Het slechts melden van het voorkomen van keien in de ondergrond is onvoldoende . Bewoners willen feitelijke harde onderbouwingen en géén “het-zal-allemaal-wel-goed-komen,-slaap-zacht” teksten van “communicatiemedewerkers”.


Kortom de ARZ en CHP hebben in deze niet het beste voor met de inwoners.


Schade door werkzaamheden CHP in opdracht van ARZ


De ARZ dan wel CHP heeft bij een deel van de inwoners een brief ( ARX-COR-SYE-0502, d.d. 21-4-2020) verspreid waarin zij toestemming vragen voor het plaatsen van meetpunten op uw huis / pand. Deze boutjes/plaatjes worden na realisatie van de Ringweg NIET verwijderd.


Het is vreemd dat voor activiteiten van de ARZ / CHP die mogelijk leiden tot schade aan uw huis dan wel pand u toestemming moet geven om aan de gevel van uw huis plaatjes te laten bevestigen door boren. Als boren niet kan wil men de plaatjes plakken…


Men wil meetpunten plaatsen aan de muren van uw pand, om straks vast te kunnen stellen of het bemalen van de bouwkuip zettingen veroorzaakt. Zettingen kunnen gevaarlijk zijn voor funderingen en met name als sprake is van fundering op staal. Enkele millimeters “inzakken” van de grond kan dan negatieve gevolgen hebben.

Schade aan een pand, de bodem, uw tuin kan niet alleen worden veroorzaakt door zetting, maar ook bijvoorbeeld door trillingen, water/vocht, verplaatsing van verontreiniging door bemaling. Daarnaast kunt u ook immateriële schade oplopen door de trillingen en het lawaai. Hierop wordt niet ingegaan door ARZ dan wel CHP.

Groningen Verdient Beter heeft in een brief aan de directeur Aanpak Ringweg Zuid, opdrachtgever van CHP, vragen gesteld over schade, metingen en verantwoordelijkheden.

Ons advies:
1. Neem contact op met uw opstalverzekering of rechtsbijstandsverzekering en vraag advies. Ook kunt u mogelijk de vereniging eigen huis om advies vragen. Het is raadzaam om het advies van uw verzekeraar ook door hen in een brief / mail naar u te laten bevestigen.


2. Neem zelf foto’s van alle kanten van uw huis, van binnen en buiten, onder en boven, en ook achter de kasten en gordijnen. Ook van uw eventuele bomen en tuin. Hou evt. een liniaal bij een bestaande scheur als u een foto maakt. Doe dit met grote regelmaat.

3. De antwoorden op vragen die wij hopen te ontvangen van de ARZ kunt u mogelijk voorleggen aan uw verzekering.

4. U kunt mogelijk aan de ARZ / CHP aangeven dat u wacht tot u schriftelijk antwoord heeft op deze vragen aan de ARZ en / of met name het advies van uw verzekering op schrift hebt, voordat u toestemming wilt geven voor de plaatsing van meetpunten.

Hier kunt u de brief aan de ARZ vinden.

GVB, 26-4-2020