Nieuwsbrief #5

Zienswijze Ontwerp watervergunning Hunze en Aa’s

Voor degenen die geen zienswijze hebben ingeleverd of geen ontvangstbevestiging van het waterschap hebben ontvangen:

“De procedure is als volgt. Het waterschap beoordeelt uw zienswijze en neemt hierover een besluit. Het besluit inclusief de beantwoording van de zienswijzen wordt door de Rijkscoördinator per brief aan u toegezonden. Daarmee wordt het besluit aan u bekendgemaakt. Dit zal waarschijnlijk medio mei zijn. De dag na de bekendmaking staat voor belanghebbenden gedurende 6 weken de mogelijkheid open om beroep in te stellen bij de Raad van State. Een kennisgeving van het genomen besluit wordt geplaatst in de Staatscourant, het Dagblad van het Noorden en de Groninger Gezinsbode.”

Er wordt geen hoorzitting door het waterschap gehouden om de van gedachten te wisselen over de ingebrachte argumenten:

“De procedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht is van toepassing omdat het hier gaat om een vergunning ter uitvoering van het Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen (zie ook artikel 20 Tracéwet). Het houden van een hoorzitting is niet aan de orde. Gedurende 6 weken konden zienswijzen worden ingediend. Het definitief besluit zal volgen waartegen beroep openstaat bij de Raad van State voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingediend.

Meestal verleent het waterschap watervergunningen volgens afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (de zogenoemde ‘reguliere voorbereidingsprocedure’). Bij de reguliere procedure wordt nadat de aanvraag is binnengekomen binnen acht weken een besluit genomen. Na publicatie van het besluit kan daartegen bezwaar gemaakt worden door belanghebbenden. Dan vindt een hoorzitting plaats bij de Commissie behandeling bezwaren. Deze onafhankelijke Commissie brengt daarna een advies uit aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Het dagelijks bestuur neemt vervolgens een besluit, waartegen beroep open staat. Deze procedure is nu niet van toepassing.”

Schade door werkzaamheden CHP in opdracht van ARZ


De ARZ dan wel CHP heeft bij een deel van de inwoners een brief ( ARX-COR-SYE-0502, d.d. 21-4-2020) verspreid waarin zij toestemming vragen voor het plaatsen van meetpunten op uw huis / pand. Naar aanleiding van deze brief en vragen hierover aan GVB, heeft Groningen Verdient Beter op 27 april in een brief aan de directeur Aanpak Ringweg Zuid, opdrachtgever van CHP, vragen gesteld. Zie nieuwsbrief no.4.
Op 4 mei heeft de communicatiemedewerker geantwoord:” Wij hebben uw brief in goede orde ontvangen. Wij streven er naar om deze binnen drie weken te beantwoorden.”.


In de beantwoording van vragen van PS door de provincie is ten aanzien van schade het volgende gemeld:
“Vraag 12: De aannemer is verantwoordelijk voor ontstane schades. Wordt hierbij ook omgekeerde bewijslast gehanteerd, indien (in de toekomst) schade optreedt bij huizenbezitters, netwerkbeheerders en aan natuur?
Antwoord: De aannemer is aansprakelijk voor de door deze werkzaamheden ontstane schades. Hier is omkering van de bewijslast niet van toepassing.


Hier lijkt te staan dat het aan u is om te bewijzen dat CHP de veroorzaker is van eventuele schade. Op de site van aanpak ringweg zuid wordt (misschien ondertussen werd) verwezen naar soms de ARZ en soms CHP voor schade. In deze beantwoording wordt verwezen naar CHP.

Hoe dan ook, er geldt nog steeds het advies neem contact op met Vereniging van Eigen Huis en / of met uw eigen verzekering en vraag advies.

Onderbouwing ontwerpwatervergunning


Onder de ontwerpwatervergunning ligt het Bemalingsadvies van CHP. In dit rapport wordt verwezen naar een flink aantal rapporten. Deze rapporten zijn direct aan het begin van de inzage periode opgevraagd bij het Waterschap . Pas na de inlevering van de zienswijze werd duidelijk dat ook het Waterschap hierover niet beschikt en zijn deze rapporten op 9 april via een WOB opgevraagd bij RWS. WOB’s met betrekking tot de ringweg moeten van ARZ aan RWS worden gesteld.


RWS laat op 4 mei weten dat zij op zoek zijn naar de vindplaats van de documenten. Een besluit over de levering van de documenten wordt verdaagd tot 4 juni. Zie hier de RWS brief.
In het bemalingsadvies wordt NIET verwezen naar de MER en niet naar een formeel goedgekeurd ontwerp of enig onderzoek dan wel onderbouwing van ná het uitbrengen van het Deltares rapport.

Als inwoners hebben we geen prietpraat in Jip en Janneke taal nodig, maar degelijke fundamentele onderbouwing van ontwerpen en methodes van aanpak.

Ledenoproep


Groningen Verdient Beter strijdt tegen een overheid welke niet op komt voor de belangen van Groningers, en heeft uw steun nodig. Samen zijn we sterk. Als u nog geen lid bent, wilt u dit dan als nog worden? Kent u mensen in de buurt die misschien lid willen worden?

Maak dan €10,- (of meer) over naar: Bank: NL 32 INGB 0001944876 t.n.v. E. Glastra, o.v.v. Penm. GVB

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de site http://groningenverdientbeter.nl/
( doorscrollen naar beneden).