Nieuwsbrief #6

Nieuwsbrief 17 mei van Groningen Verdient Beter
 

In deze nieuwsbrief no. 6:
•    Schade
•    De Meeuwen
•    Raamsaneringsplan
•    Aagrunol
•    Onderbouwing ontwerp watervergunning
•    Zienswijze Ontwerp watervergunning Hunze en Aa’s
•    Oproep steun volksvertegenwoordigers
•    Inventarisatie steun in het geval van een negatief besluit waterschap

Schade
Er is nog geen inhoudelijk antwoord ontvangen op de vragen van GVB aan de directeur Aanpak Ringweg Zuid op 26 april. Zie voor de brief nieuwsbrief nummer 4. 
Op 4 mei heeft de communicatiemedewerker geantwoord dat hij over drie weken antwoord zal geven, dat zal dus rond 25 mei zijn. 
Op vragen van PS is door GS/ARZ geantwoord dat er géén sprake is van omkering van bewijslast en dat het aan de inwoners is om te bewijzen dat de schade is veroorzaakt door CHP. De Groningse politiek heeft dus niets geleerd van de bevingsproblematiek in Groningen, waar tot niet zolang geleden de inwoners met bevingsschade dit moesten bewijzen bij de NAM. Nu is dit omgekeerd. 
De overheid onthoudt de inwoners alle onderbouwingen van de Ringweg plannen. Zij beschikt niet over risico inventarisaties en risico beheersplannen. De Groninger bestuurders pakken niet hun verantwoordelijkheid richting de inwoners maar wentelen de gevolgen van mogelijke risico’s af op de inwoners. 

https://www.dvhn.nl/groningen/Ombudsman-andere-aanpak-nodig-in-Groningen-25667400.html

De Meeuwen
De bewoners van de wijk de Meeuwen ondervinden veel geluidsoverlast van de aanleg van de ringweg. Voorheen fungeerden de woningen aan de Wichersstraat nog als buffer, maar deze zijn nu grotendeels afgebroken. Men heeft niet alleen last van het geluid, maar ook van de lichtvervuiling en de slechte luchtkwaliteit, o.a. maar niet alleen, gegenereerd door generatoren nabij hun achtertuinen. Dit veel meer dan 8 uur per dag. Bewoners hebben hun zorgen over hun gezondheid gemeld bij de gemeente en GGD. 

Raamsaneringsplan
In het Raamsaneringsplan van CHP van 2017 is de werkwijze beschreven welke CHP wil hanteren om een beheerste omgang met bodemverontreinigingen te waarborgen. In dit plan worden vele en vele soorten bodemverontreinigingen genoemd op verschillende locaties op en nabij de ringweg. Men wil op basis van dit plan snel over een vergunning van de gemeente beschikken indien een dergelijke vervuilde locatie wordt geraakt door CHP activiteiten als ontgraving, bemaling etc.  Zie http://groningenverdientbeter.nl/2020/03/20/raamsaneringsplan/ . 

Een van de verontreinigingen die worden vermeld is die van arseen op het voormalige Aagrunol terrein. 

In het Raamsaneringsplan wordt genoemd dat werkzaamheden binnen het plangebied zullen plaatsvinden in sterk verontreinigde waterbodem(s). CHP wil, volgens dit plan, “voorafgaand aan deze werkzaamheden in overleg met het desbetreffende waterschap een werkplan / saneringsplan op stellen.” Naar dit Raamsaneringsplan wordt niet verwezen in het bemalingsadvies behorend bij de (ontwerp) watervergunning. Sterker, het waterschap kende dit Raamsaneringsplan niet en heeft hiervoor geen werkplan / saneringsplan opgesteld met CHP. 

Aagrunol
Sinds januari 2020 stond de vraag uit bij de verschillende overheden ( gemeente, provincie, waterschappen) over een eindrapport / verslag van de verontreiniging van Aagrunol en de smeerpijp hiervan. Alleen het waterschap Noorderzijlvest wist een rapport op te leveren over de sanering van de smeerpijp in haar gebied. 

In het Bemalingsadvies wordt wat betreft verontreiniging van de ondergrond slechts verwezen naar drie onderzoeken waarvan twee uit 2013 en een uit 2015. Het waterschap geeft in haar beantwoording van vragen aan dat zij niet beschikt over deze rapporten ( zie ook hieronder). Een van de ontbrekende bijlagen behorend van de vergunning is alsnog op 1 april opgeleverd door het waterschap en gaat over de waterkwaliteit en is van 2016. 

Afgelopen week zijn door blijvend onderzoek en navraag en zoeken op het internet wel andere documenten gevonden ten aanzien van de resterende Aagrunol verontreiniging. 

In het IWACO rapport (Aanvullend onderzoek voormalig Aagrunol-terrein te Groningen, 2 november 2000) staat “dat de grondsanering van het Aagrunolterrein in december 1994 is afgerond. Bij de grondsanering is op een gedeelte van het terrein een verontreiniging met arseen op een diepte van 10,0 meter onder het maaiveld achtergebleven. Vanaf 1992 wordt een gefaseerde sanering van het grondwater uitgevoerd. De voortgang van de grondwatersanering wordt gemonitoord.”  Plus “Tijdens recentelijke bemonsteringen van het grondwater, zijn op het terreindeel aan de zuidzijde van de Griffeweg verhoogde gehalten arseen in het ondiepe grondwater gemeten. Dit vormde de aanleiding voor het verrichten van aanvullend onderzoek”

Dit wordt o.a. vervolgd in een besluit [1] van de gemeente Groningen van augustus 2009 ( Wet bodembescherming besluit, Locatie : Winschoterdiep, voormalig Aagrunol te Groningen,  Onderwerp : besluit ernst, spoedeisendheid en tijdstipbepaling en besluit over een ingediend saneringsplan, Datum : 25 augustus 2009, versie definitief ) waarin staat : 
•    “Om de grondwateronttrekking te mogen beëindigen, dienen wij in te stemmen met het bereikte saneringsresultaat. Dit is alleen mogelijk wanneer wij voorafgaand hieraan door middel van een beschikking hebben ingestemd met een saneringsplan voor de locatie. Omdat ten tijde van de start van de sanering nog geen beschikkingen op saneringsplannen werden afgegeven, dient dit alsnog te worden gedaan. Omdat destijds ook geen besluit is genomen over de ernst en urgentie (spoedeisendheid) van de verontreiniging, dient dit eveneens nog te worden gedaan. 
Op grond hiervan heeft de saneerder besloten een geactualiseerd saneringsplan bij ons in te dienen, met daarin een beschrijving van de huidige verontreinigingssituatie en de doelstelling van de bodemsanering, gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving.”
 Over het al of niet het formeel bekrachtigen van het bereiken van een geaccepteerd  saneringsresultaat is door de gemeente na 4 maanden vragen niets gemeld. 
•    “dat het huidige en het voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging niet leidt tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is;
•    “dat het onttrekken van grondwater, het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 2 m beneden het maaiveld of overige handelingen in verontreinigde bodem niet is toegestaan zonder onze voorafgaande toestemming.” Het Bemalingsplan van CHP wil tot ver onder de deze 2 meter beneden het maaiveld grondwater onttrekken. Volgens dit besluit zou de CHP hiervoor toestemming moeten hebben van de gemeente.  
•    “monitoring zal plaatsvinden in 2009, 2010, 2012 en 2014. Indien op basis van de monitoringsresultaten kan worden aangetoond dat sprake is van een stabiele eindsituatie, kan de monitoring (na instemming van het bevoegd gezag Wbb) worden beëindigd en worden overgegaan op registratie van de restverontreiniging.” De monitoring heeft deels in andere jaren plaatsgevonden. Het is niet duidelijk of er sprake is van een eindstand en welke dat is.  Dit antwoord is niet gegeven door de gemeente. 

Op 5 december 2017 meldt Tauw (Monitoring grondwater 2017 Aagrunol te Groningen, d.d.5 december 2017) de gemeente
•    ten aanzien van de Monitoring grondwater dat slechts twee volledige monitoringsronden hebben plaatsgevonden ( 2011 en 2012) waarbij in 2014 slechts één bemonstering van een peilbuis (nr 58)  heeft plaatsgevonden als gevolg van een onverwachte stijging van de signaal waarde. De volledige monitoringsronde van 2014 en 2016 heeft voor zover dit bekend is bij Tauw niet plaats gevonden. Waarom de gemeente niet direct alsnog na de stijging van de signaalwaarde is overgegaan tot volledige grondwatermonitoringen of gebruik is gemaakt van een terugvalscenarios conform het Besluit [1] is niet bekend. 
•    In 2017 worden sterk verhoogde concentraties gevonden , nu voor peilbuizen 31 en 58, een matige verhoging in 21 en lichte verhogingen in 41, 50, 53 en 55.  Van een (formele)  reactie hierop van de gemeente is niets bekend en dit wordt ook niet in het volgende Tauw bericht vermeld.. 

Op 21 maart 2019 stuurt Tauw (Monitoring grondwater 2018 Aagrunol te Groningen, d.d.21 maart 2019) weer een brief over de Monitoring grondwater 2018 aan de gemeente met als aanleiding “het geval van ernstige grondwaterverontreiniging met arseen op de locatie”. 
•    Weer worden verhoogde concentraties aan arseen gemeten ( peilbuis 31 en 58), matige concentraties in 21 en 53 en lichte concentraties in 41 en 45.;
•    In het geactualiseerde saneringsplan ( Royal Haskoning, kenmerk 9T0990, d.d. 17 april 2009) staat met betrekking tot de Signaal waarde “wanneer in twee of meer filter tweemaal een toename wordt gemeten groter dan 50% ten opzichte van de vorige ronde en de gehalten in beide meetronden de tussenwaarde overschrijden dient , in overleg met het bevoegd gezag, het terugvalscenario in werking worden gezet”;
•    “In peilbuizen 31 en 53 is in 2018 ten opzichte van de monitoringsronde van 2017 een stijging in concentratie groter dan 50% geconstateerd. Voor peilbuis 31 bevinden beide waarden zich boven de interventiewaarde, voor peilbuis 50 is in 2018 een overschrijding van de tussenwaarde geconstateerd.”;
•    Tauw constateert dat gezien de significante stijging van de gemeten concentraties van arseen in peilbuizen 31 en 53 niet met zekerheid te stellen is dat een stabiele eindsituatie is bereikt en dat mogelijk het terugvalscenario in werking moet worden gesteld. Extra monitoring voor de buizen 31 en 53 wordt voorgesteld. 

Of de gemeente het advies van Tauw heeft opgevolgd is niet bekend en is niet gemeld door de gemeente. Op grond van de wel vrijgegeven dan wel gevonden informatie kan niet gesproken worden over een stabiele eindsituatie. Er zijn geen besluiten bekend of ter informatie gegeven over het beheer van de restverontreinigingen, gebruiksbeperkingen en nazorgmaatregelen anders dan in het besluit van 2009. 
Het is nu niet bekend hoe de gemeente alsnog invulling gaat geven aan hetgeen gesteld is in haar besluit [1] en òf en hoe zij handhavend gaat optreden tegen CHP als de gemeente géén vergunning heeft afgegeven aan CHP voor de uitvoering van hun plannen ten aanzien van de verdiepte ligging en de bemaling daarvan.  

De vier documenten zijn op 12 mei naar het Waterschap Hunze en Aa’s gestuurd. Deze heeft geantwoord hier kennis van te nemen. 

Bron: Wet bodembescherming besluit [1]

Onderbouwing ontwerpwatervergunning
Onder de ontwerpwatervergunning ligt het Bemalingsadvies van CHP. In dit rapport wordt verwezen naar een flink aantal rapporten. Het waterschap beschikt niet over deze rapporten. RWS, de opdrachtgever van de realisatie van de ringweg, is nog steeds aan het zoeken. Zie vorige nieuwsbrief.

In het bemalingsadvies wordt NIET verwezen naar de MER en niet naar een formeel goedgekeurd ontwerp of enig onderzoek dan wel onderbouwing van ná het uitbrengen van het Deltares rapport. Op de vraag of het ontwerp en de bouwmethode nu formeel zijn goedgekeurd geeft Gedeputeerde Staten van de provincie slechts ontwijkende antwoorden. 

Het Definitief Ontwerp is in een WOB op 29 april opgevraagd aan de gedeputeerde mevr. Gräper, vertegenwoordiger in de stuurgroep van Aanpak Ringweg Zuid. Op 16 mei is nog een aanmaning gestuurd. Er is geen antwoord ontvangen of zelfs maar een ontvangstbevestiging. 

Daarnaast staan andere WOB verzoeken uit, één meer dan een jaar. 

Zienswijze Ontwerp watervergunning Hunze en Aa’s
Het Waterschap Hunze en Aa’s heeft aangegeven dat zij via RWS half mei 2020 hun besluit ten aanzien van de (ontwerp) watervergunning bekend te maken. 

Er zijn 105 zienswijzen ingediend bij het Waterschap, enkele met meerdere huisadressen. Bij GVB  zijn slechts ca. 35 afzenders van zienswijzen bekend. Zou u als u een zienswijze hebt verstuurd,  alsnog dit willen doorgeven aan het email adres groningenverdientbeter@gmail.com

Oproep steun lokale volksvertegenwoordigers 
Veel van de lokale volksvertegenwoordigers in de gemeente raad en in de Provinciale Staten lijken zich niet bewust te zijn van de impact die de realisatie van de ringweg nu heeft op de inwoners en in de toekomst kan hebben. 
•    De ARZ heeft minimaal vier weken nodig om vragen over de schadeafhandeling te beantwoorden, het enig wat duidelijk is dat de bewoner moet bewijzen dat de schade het gevolg is van CHP activiteiten. ;
•    In plaats van openheid te geven over plannen, worden deze geheim gehouden. Onderbouwing, zoals voor de watervergunning zijn niet vindbaar. Monitoringsplannen worden pas na een besluit van het waterschap bekend gemaakt. De ontwerpwatervergunning is slechts een lege huls. Rapporten over de eindtoestand van bijvoorbeeld de Aagrunolsanering van de grond en grondwater zijn niet bekend dan wel worden niet gegeven. Niet dank zij de overheid, maar slechts dankzij GVB is bekend dat in 2017 en 2018 sprake was verhoogde waarden van arseen.;
•    Het definitieve ontwerp en een uitgewerkt plan met de bouwmethode worden niet vrijgegeven bij navraag. De bevolking en de volksvertegenwoordigers moeten het slechts doen met “teksten” van communicatie / PR-medewerkers die niet getuigen van enig civiel-dan wel geotechnisch inzicht. ;
•    Zelfs het enige rapport waarnaar CHP verwijst van ná het uitbrengen van het Deltares advies over zetting ( 2019) is niet vindbaar voor RWS. Dit getuigt niet van respect voor de inwoners van de stad die vrezen voor de funderingen van hun huizen. ; 

Daarom willen wij u oproepen, zo veel mogelijk brieven naar de Raadsleden en Provinciale Statenleden te mailen met een oproep openheid van zaken te geven. 
•    De bewijslast in het geval van schade moet komen te liggen bij CHP in plaats van bij de inwoner. 
•    Onderliggende stukken die dienen als onderbouwing van de plannen moeten openbaar worden gemaakt. Het definitieve ontwerp inclusief bouwmethode moet openbaar worden gemaakt. 
•    Een degelijke risico analyse moet worden opgesteld door een onafhankelijke derde met ruime kennis van civiele- en geo-techniek, een bedrijf welke is niet betrokken bij de aanpak Ringweg Zuid. Alle benodigde ontwerpen, onderzoeken en andere benodigde informatie dient aan deze partij ter beschikking worden gesteld. Voor alle risico’s en de kans erop, moeten serieuze beheersmaatregelen en terugvalscenario’s worden opgesteld. De risico-analyse inclusief de beheersmaatregelen en terugvalscenario’s, moet degelijk zijn onderbouwd en dient openbaar te zijn.
•    Daarnaast moet een onafhankelijke derde met ruime kennis van civiele- en geotechniek die niet betrokken is bij de aanpak Ringweg Zuid op grond van de uitgangspunten van de MER beoordelen of de plannen van de CHP hieraan voldoen. De conclusies moeten zijn onderbouwd en het rapport dient openbaar te zijn.  

Pas nadat deze rapporten zijn opgesteld is het mogelijk voor de bestuurder en de Raad en Provinciale Staten een verantwoorde keuze te maken over de voortgang van het project Ringweg Zuid. 

Wij vragen u een brief per email te versturen aan de griffie van de gemeente en de provincie Groningen gericht aan de leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten om te vragen te staan voor de inwoners van Groningen en bovenstaande te eisen van de bestuurders. We vragen u een copy te sturen naar de pers, dit om de belangstelling voor het onderwerp bij sommige politici en/of partijen te versterken. 

Provincie: statengriffie@provinciegroningen.nl
Gemeente: griffie@groningen.nl
Cc aan pers: Actua@rtvnoord.nlStadsredactie@dvhn.nlinfo@oogtv.nl

Indien gewenst kunt u hier een voorbeeld brief vinden. U kunt deze al naar gelang uw wensen aanpassen en opsturen naar bovengenoemde adressen. Zou u vrienden en buren willen oproepen ook een brief te sturen? 

Inventarisatie steun in het geval van een negatief besluit waterschap
Elk moment wordt een besluit van het waterschap over de ontwerp watervergunning verwacht. Indien het besluit negatief is voor de inwoners doordat er niet of amper gevolg wordt gegeven aan onze argumenten overweeg Groningen Verdient Beter in beroep te gaan bij de Raad van State. Een eventueel beroep moet binnen zes weken ingediend te zijn bij de Raad van State. 

Op dit ogenblik hebben we verschillende juristen/ advocaten geraadpleegd en hebben een idee wie ons goed zou kunnen ondersteunen als we in beroep gaan en wat de kosten daarvan mogelijk zouden kunnen zijn.  Voorop staat een grondwaterneutrale schone aanpak die technisch goed verantwoord is en met een degelijk risicoplan. Daarbij moet de bewijslast in het geval van schade weggenomen worden bij de inwoners maar bij CHP worden gelegd. 

Omdat we straks erg weinig tijd hebben willen we nu al inventariseren wat onze mogelijkheden straks zijn. 
-1- Zou u bereid zijn uw rechtsbijstandsverzekering aan te spreken of deze ( samen met die van anderen) ingezet kan worden om de juridische ondersteuning van het in beroep gaan te betalen? Zo ja, zou u ons dan een mailtje willen sturen dat u daar in principe ( afhankelijk van het besluit)  toe bereid bent? 

Zou u dit willen sturen naar groningenverdientbeter@gmail.com ? 

-2- Zou u eventueel bereid zijn een bedrag ter beschikking willen stellen aan Groningen Verdient Beter mocht besloten worden beroep in te stellen bij de Raad van State? Zo ja, zou u ons dan een mailtje willen sturen met het bedrag waarvoor u mogelijk borg zou willen staan?  Zou u dit willen sturen naar groningenverdientbeter@gmail.com ? 

Zou u deze nieuwsbrief en deze oproep om steun willen doorgeven aan iedereen die het betreft rondom de ringweg? Via de mail, de app of een persoonlijk gesprek? 

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de site http://groningenverdientbeter.nl/ 
( doorscrollen naar beneden).     

Afmelden kan hieronder. 

GVB, secr. B.Bolt, 17-5-2020