Nieuwsbrief #7

In deze nieuwsbrief no. 7: 

  • Uitstel besluit Waterschap Hunze en Aa’s
  • Schade
  • Aagrunol
  • Onderbouwing ontwerp watervergunning
  • Provinciebestuur hult zich steeds verder in nevelen
  • Oproep steun volksvertegenwoordigers
  • Inventarisatie steun in het geval van een negatief besluit waterschap

Uitstel besluit Waterschap Hunze en Aa’s
Het waterschap meldt op verzoek afgelopen woensdag “Er is een bijgestelde planning. De bekendmaking is, zoals het nu lijkt, begin juni.”
Hiermee is de planning van ca. 22 april naar half mei naar begin juni opgeschoven.
Kortom de argumenten en de verwijzing en levering van stukken als MER, Raamsaneringsplan, Deltares, Aagrunol documenten hebben impact gehad.

Schade
Er is nog geen inhoudelijk antwoord ontvangen op de vragen van GVB aan de directeur Aanpak Ringweg Zuid op 26 april. Zie voor de brief nieuwsbrief nummer 4. 
Op 4 mei heeft de communicatiemedewerker geantwoord dat hij over drie weken antwoord zal geven, dat zal dus rond 25 mei zijn. 

Aagrunol
Zie nieuwsbrief 6 over het resterende arseen in het grondwater en bodem. 
In de gemeente raad van Groningen zijn aanvullende vragen gesteld over het “ontwerp” van CHP en de plannen van ARZ. Daarnaast zijn expliciete vragen gesteld over de resterende Aagrunol verontreiniging als arseen in het grondwater door de PvdD en PVV. Niet alleen over de gevolgen van dit resterend arseen in de ondergond en water in combinatie met de CHP plannen, maar ook hoe de gemeente dit dossier tot nu toe, al dan niet, heeft afgehandeld. 
Ofwel zijn de plannen wel toegestaan op grond van de Wet bodembescherming besluit ( Locatie : Winschoterdiep, voormalig Aagrunol te Groningen,  Onderwerp : besluit ernst, spoedeisendheid en tijdstipbepaling en besluit over een ingediend saneringsplan, Datum : 25 augustus 2009, versie definitief ). Door deze beide partijen en de SP zijn daarnaast vragen gesteld over de schade afhandeling. 

Onderbouwing ontwerpwatervergunning
Hier is geen voortgang te melden, behalve dat de overheden die zijn vertegenwoordigd in de Aanpak Ringweg Zuid organisatie, te weten Rijkswaterstaat, provincie en gemeente, geen boodschap hebben aan transparantie, onderbouwing of de Wet Openbaarheid van Bestuur. Ook de Raad en de Provinciale Staten beschikken NIET over deze plannen of onderbouwingen. Deze twee zijn in principe het hoogste bestuursorgaan in de gemeente dan wel provincie en moeten onder andere toe zien op het werk van de burgemeesters en wethouders en Gedeputeerde Staten. Deze taak voeren ze nu niet uit en kunnen ze niet uitvoeren door de ontbrekende stukken. 

Provinciebestuur hult zich steeds verder in nevelen
Ten aanzien van de voortgang van ringweg Zuid, hult het provinciebestuur zich steeds verder in nevelen. Op vragen wordt geen enkel duidelijk antwoord gegeven.

Omdat door de COVID-19 pandemie Provinciale-Staten niet vergaderen met Gedeputeerde Staten, mochten Provinciale-Staten schriftelijk vragen stellen over de voortgang van de werkzaamheden Ringweg Zuid en de financiële consequenties. Helaas hebben alleen de SP, PVV en PvdD min of meer kritische vragen gesteld, de vragen van de SP waren het meest uitgebreid en kritisch. Andere partijen vragen wel naar de kosten van de overschrijdingen en wie wat gaat betalen, maar eisen geen opheldering. Het blijft bij een vriendelijke vraag, “weet u al iets” Over beide zaken geeft de verantwoordelijk gedeputeerde Graeper alleen maar ontwijkende antwoorden.

Het is bekend dat grote financiële overschrijdingen dreigen bij de bouw van de ringweg. In de eerste plaats de kosten van de vertraging, die nu al minimaal drie jaar bedraagt. Vervolgens is de bouwmethode voor de verdiepte ligging, maar ook voor het Julianaplein en Vrijheidsplein, zoals voorgesteld door de aannemer, is afgewezen door Rijkswaterstaat. De aannemer had gekozen voor een goedkopere manier van bouwen, deze goedkopere manier van bouwen is afgewezen. In december 2019 zou helderheid komen over de financiële gevolgen van de overschrijdingen. Duidelijk zou worden wie wat zou moeten betalen. De commissie Hertogh zou hierbij bemiddelen. Uit de beantwoording van vragen gesteld door Provinciale Staten blijkt dat de commissie Hertogh is opgeheven, maar dat er nog helemaal geen overeenstemming is over wie dat gaat betalen. Letterlijk schrijft Gedeputeerde Staten “  De gesprekken die door partijen gevoerd worden zijn complex en betreffen grote belangen, zowel aan de kant van ARZ als CHP. Het proces is zorgvuldig en de gesprekken zijn constructief. Dit laat onverlet dat de verschillen groot zijn”. Nu, anderhalf jaar na het uitbrengen van het rapport van de commissie Hertogh is er dus nog steeds geen enkele helderheid over wie wat gaat betalen. Ondertussen gaat ARZ en aannemer wel door met de werkzaamheden. Straks blijkt dat de provincie grote bedragen van wel € 100 miljoen of meer extra moet bijdragen voor de aanleg van de weg. De provincie kan dan niet meer terug, het werk is al gedaan. Wie betaalt de rekening, dat zijn wij als burgers.
Wat betreft de werkzaamheden zelf leggen Gedeputeerde Staten de verantwoordelijkheid nu geheel bij Rijkswaterstaat. Letterlijk schrijven Gedeputeerde Staten “ De verantwoordelijkheid voor het toetsen van de werkwijze van de aannemer ligt bij Rijkswaterstaat. Uw  verantwoordelijkheid als Provinciale Staten ligt bij de toets of het college nog opereert binnen de kaders van de Realisatieovereenkomst, met name ten aanzien van de planning en ten aanzien van de financiële bijdrage die de provincie aan het project levert`. Met andere woorden, RWS bepaalt hoe de weg wordt aangelegd, daar heeft Provinciale Staten niets over te zeggen. Maar de rekening komt wel bij de Provincie. Heel opvallend is ook het antwoord op vragen van de SP. Zo wordt geschreven door gedeputeerde Staten `Opdrachtgever projectorganisatie Aanpak Ring Zuid toetst of de opdrachtnemer voldoet aan alle eisen die in MER en het contract zijn gesteld (in totaal gaat het   om meer dan 3000 eisen) . De provincie heeft in deze toetsing geen rol. Deze rol is in deze uitvoeringsfase belegd bij de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. De documenten die aannemer Herepoort bij de opdrachtgever Aanpak Ring Zuid voorlegt ter toetsing, kent de provincie niet. Dit is een uitvoeringszaak die belegd is bij projectorganisatie Aanpak Ring Zuid`. Wie is voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid, juist gedeputeerde Graeper. De gedeputeerde moet toch verantwoording afleggen aan Provinciale Staten. Nu doet de Gedeputeerde of zij geen verantwoording heeft af te leggen voor de aanleg van de weg. Die heeft zij wel en daar is zij op aan te spreken. 

Oproep steun lokale volksvertegenwoordigers 
In de vorige nieuwsbrief (6) werd opgeroepen om zo veel mogelijk brieven naar de Raadsleden en Provinciale Statenleden te mailen met een oproep openheid van zaken te geven, omkering van bewijslast in het geval van schade en de vraag naar een onafhankelijk onderzoek door een derde naar de geo- en civieltechnische plannen van CHP ook in relatie tot de MER. Hierdoor zijn enkele partijen nu toch geïnteresseerd. 

Mocht u nog geen brief hebben verstuurd, roepen wij u op dit alsnog te doen. 

Wij vragen u een brief per email te versturen aan de griffie van de gemeente en de provincie Groningen gericht aan de leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten om te vragen te staan voor de inwoners van Groningen. We vragen u een copy te sturen naar de pers, dit om de belangstelling voor het onderwerp bij sommige politici en/of partijen te versterken. 
Provincie: statengriffie@provinciegroningen.nl
Gemeente: griffie@groningen.nl
Cc aan pers: Actua@rtvnoord.nlStadsredactie@dvhn.nlinfo@oogtv.nl

U kunt uw eigen brief of mail opsturen, maar u kunt ook gebruik maken van een voorbeeld brief en deze aanvullen met uw gegevens. Zou u vrienden en buren willen oproepen ook een brief te sturen? 

Zou u deze nieuwsbrief aan iedereen die het betreft rondom de ringweg willen doorsturen? Via de mail, de app of een persoonlijk gesprek?