Persverklaring

RvS / Watervergunning VDL van het Waterschap Hunze en Aa’s 

GVB maakt bekend niet in beroep te gaan bij de Raad van State over de watervergunning ten behoeve van de aanleg van de verdiepte ligging van de ringweg Groningen Zuid. 

Tot 15 juli was er een mogelijkheid om in beroep bij de Raad van State te gaan tegen het besluit van het Waterschap Hunze en Aa’s. 

Redenen om in beroep te gaan waren de vele redenen die genoemd zijn in de zienwijze van GVB: 

Niet grondwaterneutraal werken, kans op schade aan huizen en groen en Sterrebos, verstoring van ondergrondse waterstromingen, niet beschikbaar zijn van onderbouwingen, incomplete vergunning, veel verwijzen naar nog op te stellen monitorings- en beheerplannen,  niet voldoen aan de MER, de mogelijk te raken resterende Aagrunol verontreiniging door bemaling, geen risico analyse, etc. 

Juridische gronden om bij de raad van State in te dienen konden hierop worden gebaseerd, zoals m.n. de Aagrunolverontreiniging, geen geactualiseerde MER, zeer beperkte weerlegging van de uitgebreide kritiek in het Second Opinion rapport van Deltares van januari 2019. Ook het niet aanwezig zijn dan wel niet beschikbaar zijn van elke onderbouwing zou ingebracht kunnen worden. 

GVB kon voor de financiering van de juridische ondersteuning gebruik maken van 11 rechtsbijstandverzekeringen van inwoners die deze actie steunden. Deze waren verzekerd bij drie verzekeringsmaatschappijen. Twee van de drie waren akkoord op grond van een preadvies van onze jurist. De derde, waar de meesten bij verzekerd waren, wilde eerst een volledige intake door de jurist en dan pas overwegen of beroep op hen kon worden gedaan. Daarna was en bleef deze medewerker onbereikbaar.  Dit in combinatie met het bedrag aan eigen risico, de verstreken tijd maakte dat GVB over onvoldoende geld beschikte om beroep in te stellen bij de Raad van State. 

Uit de “samenvatting” van Deltares (zie https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/brochure-over-veilig-aanleggen-verdiepte-ligging) blijkt er afgelopen periode tot eind juni, waaronder de periode dat de vergunning ter inzage lag en het waterschap een besluit moest nemen, werd doorgewerkt aan de bemalingsplannen. Al met al zijn de bemalingsplannen en monitoringsplannen aangevuld en aangescherpt, aldus Deltares. Addenda op de pompproeven en het bemalingsplan zijn opgesteld. Deltares verleent zijn naam aan dit deel van de plannen, dit ondanks dat Deltares medewerkers in een meewerkende rol zitten en niet in een alles overziende kwaliteitscontrole rol.

Uit het stuk van Deltares blijkt dat de omvang van de zettingsmonitoring [CHP 2020B],  is uitgebreid tot ruim 200 m afstand van de bouwkuipen en op grotere afstand worden peilbuizen van de gemeente Groningen in het meetschema opgenomen. Dit is een positief punt in de risicobeheersing van de realisatie. 

Het was netter geweest naar de inwoners als het Waterschap / RWS/CHP eerst hadden gewerkt aan  de verbetering en aanscherping van de plannen, aangevuld met hiervoor genoemde addenda, voordat zij de ontwerp watervergunning hadden bekend gemaakt. Dit had ongetwijfeld tot minder ingediende zienswijzen geleid. 

Het gebrek aan geld, c.q. de verzekeringskwestie, het ontbreken van documenten als onderbouwing en achtergrondinformatie, het feit dat Deltares zijn naam heeft verleend aan de plannen, maakt dat GVB afziet, maar vooral gezien het eerste punt, af moet zien van in beroep gaan bij de Raad van State. 

Al met al hebben de vele zienswijzen en de inhoud daarvan, de vragen vanuit de Raad en PS aan de bestuurders in elk geval geleid tot iets beter onderbouwde plannen en een ruimer gebied dat qua zetting wordt gemonitord. Voor de daadwerkelijke inhoud van de wijzigingen, het ontwerp en de andere documenten zijn we nog steeds afhankelijk van wanneer RWS uitvoering gaat geven aan de verschillende WOB verzoeken die sinds mei 2019 uitstaan. 

Het waterschap beschikte niet over actuele onderzoeken naar resterende grondwaterverontreiniging van Aagrunol. Zij  heeft er zelf ook geen navraag naar gedaan. GVB heeft het waterschap zelf hierover eind mei geïnformeerd. Deze rapporten zijn eind juni 2020 ook gestuurd naar de ARZ en Deltares met de oproep waakzaam te zijn met betrekking tot deze resterende verontreiniging. De directeur ARZ is daarnaast onder andere gevraagd naar welke maatregelen de ARZ neemt om tegemoet te komen aan de uitgangspunten van de MER ten aanzien van ondergrondse waterstromen en daarmee om verdroging en vernatting te voorkomen.